نویسنده = باقری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص گرمایی گرافن چند بلوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-39

10.22051/jap.2015.2129

قاسم انصاری پور؛ زهرا باقری