نویسنده = مردانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضریب عبور الکتریکی یک مولکول بنزن در حضور برهمکنش هابارد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-71

10.22051/jap.2018.8416.1029

فاطمه مقدسی؛ محمد مردانی؛ حسن ریانی


2. وابستگی مغناطورسانش الکترونی یک نانو حلقه ی پلی استیلنی به اندازه ی آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-86

10.22051/jap.2015.2103

فاطمه مقدسی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی