نویسنده = محمد دزاشیبی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و محاسبۀ نیروی کازیمیر بین سطوحِ زبرِ دی الکتریک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-86

10.22051/jap.2015.1804

امیر علی مسعودی؛ فاطمه محمد دزاشیبی