نویسنده = کرمی گلباغی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی ساختاری و ریخت‌شناسی فیبرهاینانوئی توخالی TiO2

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-20

10.22051/jap.2015.1196

رضا ثابت داریانی؛ زهرا کرمی گلباغی