نویسنده = نامدار، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 1
1. تونل زنی فوتونی در بلورهای فوتونیکی متا مواد تک منفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-96

10.22051/jap.2014.1186

اله کرم مرعشی نسب؛ عبدالرحمن نامدار؛ صمد روشن انتظار