نویسنده = سلیمانی اقدم، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختارMOF1،MOF3،MOF7

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18

10.22051/jap.2014.1190

خدیجه سلیمانی اقدم؛ فاطمه شهشهانی؛ مهناز عصاری