نویسنده = رنجبریان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقص در بلورهای فوتونیکی یک بعدی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

10.22051/jap.2014.1195

اله کرم مرعش نسب؛ سعید رنجبریان