نویسنده = حیدری سورشجانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ اثرِ تصحیحاتِ ثابتِ جفت‌شدگیبر طولِ پوششی کوارکونیوم‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-12

10.22051/jap.2015.1202

محسن حیدری سورشجانی؛ کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ محمد رضا سرکرده ای