نویسنده = نجفی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. SiO2 ساخت و بررسی فیبرهای توخالی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-23

10.22051/jap.2015.1208

رضا ثابت داریانی؛ فاطمه نجفی