نویسنده = محقق، فتح‌ا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آلودگی فوتونِ ترمزی در باریکه‌های الکترونی شتاب‌دهندۀ خطّی پزشکی اِلِکتا مدلِ Precise

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-73

10.22051/jap.2015.1212

مهسا حسینی؛ سعید حمیدی؛ فتح‌ا. محقق؛ ملیحه رستم‌پور