نویسنده = بابایی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بهبود تزریق حفره در دیودهای نورگسیل آلی: مقایسه‏ای میان یک پلیمر رسانا و یک مولکول کوچک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-77

10.22051/jap.2017.7867.1023

عزالدین مهاجرانی؛ ابراهیم مهرپرور؛ محمدرضا فتح اللهی؛ رسول بابایی