نویسنده = رحیم پور سلیمانی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی اثر هندسه ی اتصال دربهبود ویژگی های ترموالکتریکی پیوندگاه پلی آنیلین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-52

10.22051/jap.2018.9896.1041

زهرا گل صنملو؛ میثم باقری تاجانی؛ حمید رحیم پور سلیمانی