نویسنده = سجادی، سیده راحله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سالیتون های یون-صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یونهای منفی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-49

10.22051/jap.2018.14040.1068

سیده راحله سجادی؛ اکبر نظری گلشن