راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

هزینه داوری: 2500000ریال پس از تایید مقاله برای ارسال به داوری دریافت می‌شود.

 هزینه انتشار :: 5500000 ریال پس از پذیرش مقاله برای چاپ دریافت می‌شود.

 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

فیزیک کاربردی ایران، نشریه‌ای با داوریِ همتاست، که بستری برای انتشار دستاوردهای پژوهشیِ محققان در حوزۀ فیزیک کاربردی به زبان فارسی ایجاد می‌کند. این نشریه از تحقیقات و پژوهش‌های اصیل استقبال می‌کند. مقالاتْ ممکن است از حوزه‌های نظری گرفته تا آزمایش‌های تجربی و شبیه‌سازی‌های سامانه‌های فیزیکی با رهیافت‌های متنوع، یا مشاهدات جدید را گزارش کند. فایل راهنمای نویسندگان را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

قبل از تحویل به مجله اطمینان حاصل کنید که:

 1. یک نفر نویسندۀ مسئول معرفی شود.
 2. نشانی افراد به صورت دقیق آماده شده باشد.
 3. مقاله در نرم‌افزار وُرد تایپ شده باشد .
 4. مشخصات نویسندگان و وابستگی سازمانی آنان هم به فارسی و هم به انگلیسی در فایل جداگانه در قالب وُرد ارسال شود.

اصول اخلاقی

 1.  مقاله قبلاً در نشریۀ دیگری چاپ نشده باشد (مگر به صورت چکیده یا بخشی از سخنرانی یا رسالۀ دانشگاهی) و همزمان با این مجله به مجلۀ دیگری ارسال نشده باشد.
 2. نویسندگان تعهد می‌کنند که بعد از چاپ نیز مقاله را به نشریۀ دیگری که فارسی باشد ارسال نکنند.
 3. تمامی نویسندگان باید هر رابطۀ مالی و شخصی را با افراد و سازمان‌های دیگر، که به مقالۀ ایشان مربوط می‌شود، در نامۀ همراه به صورت شفاف شرح دهند.
 4. تمامی نویسندگان باید در مقاله سهم اساسی داشته باشند و همگی باید از ترتیب و فهرست نویسندگان آگاه باشند.
 5. دقت کنید که حذف و اضافه یا تغییر دادن ترتیب نویسندگان و نیز تغییر نویسندۀ مسئول پس از پذیرش نهایی مجاز نیست.

تدوین مقاله

زبان مقاله

 1. متن مقاله به زبان فارسی نوشته می‌شود.
 2. چکیده و نام نویسندگان و نشانی ایشان و کلیدواژه‌ها به فارسی و انگلیسی تهیه شود.

حروف‌چینی و نگارش مقاله

 1. مقاله به زبان فارسی و در نرم‌افزار مایکروسافت ورد در صفحه A4 تایپ شود. عنوان مقاله با قلم نازنین 16، خلاصه انگلیسی با قلم Times 12، اسامی نگارندگان با قلم نازنین 12 تایپ شود. قلم نازنین معمولی 12 برای متن مقاله به کار برده شود. فواصل خطوط در متن فارسی و انگلیسی 1.5 باشد و تمام صفحات شماره‌گذاری شود. حاشیه‌ها از هر طرف 2.5 سانتی‌متر باشد.
 2. کل مقاله بیش از بیست صفحه نباشد.
 3. حتماً فایل word مقاله ارسال شود.
 4. مشخصات نویسندگان و وابستگی سازمان کامل آنان باید به زبان فارسی و انگلیسی در یک فایل word جداگانه ارسال شود.
 5. عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد.
 6. چنانچه ارائه کننده مقاله دانشجو باشد، نام استاد راهنمای دانشجو نیز باید ذکر شود.
 7. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله باید شامل مطالب مهم یافته‌های تحقیق باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند. ضروری است نویسندگان واژگان کلیدی (سه تا پنج واژه) را در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی درج نمایند.
 8. متن مقاله به ترتیب باید شامل بخش­‌های مقدمه، روش کار (مواد، دستگاه‌ها و روش‌ها)، نتایج، بحث و نتیجه‌­گیری، مراجع و علائم و اختصارات باشد.
 9. بهتر است برای بیان اوزان از سیستم متریک استفاده شود. در غیر این صورت واحدها در آغاز مقاله بیاید و با حروف نوشته شود.
 10. استفاده از جدول وقتی مجاز است که درج اطلاعات به دست آمده در متن به راحتی میسر نباشد. عنوان جدول در بالای جدول نوشته شده و گویا باشد، به نحوی که نیاز به مراجعه به متن مقاله نباشد، اختصارات و علائم متن جدول باید در زیرنویس مشخص شود.
 11. عکس‌ها باید اصل و ترجیحاً سیاه و سفید باشد. توصیه می‌شود عکس‌های میکروسکوپ الکترونی به طور مجزا به صورت JPG  تهیه و ارسال گردد. تمام شکل­‌ها باید دارای عنوان باشند و به ترتیب شماره‌گذاری در متن ذکر شوند.
 1. کلیه جداول و نمودارها باید رسم شود و عکس نباشد.

   14. از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا نگارش مقاله مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه و امکانات  نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری شود.(حداکثر در چهار سطر)

منابع:

ضروری است، ارجاع‌دهی هم در داخل متن مقاله و هم در قسمت منابع به شیوه APA انجام پذیرد.

 منابع در انتهای مقاله با قلم Times New Romans مطابق دستور کار زیر آورده شوند:

[1]     کتا­ب: چگونگی آوردن کتاب‌ها در بخش مراجع به ترتیب زیر است:

          نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب و ناشر آن، محل نشر، نوبت چاپ، شماره صفحه و سال انتشار

 

- Crano J.C. and Guglielmetti R.J., Organic Photochromic and Thermochromic Compounds: Main  Photochromic Families, 1st ed. Kluwer Academic, Boston, 1, 1-9, 2002.

Industrial Biofouling: Detection, Prevention and Control, Walker J., Surman S. and Jass  J. (Eds.), John Wiley and Sons, New York, 57-63, 2000.

 • مقاله‌ها:: نحوه آمدن مقاله‌ها به ترتیب زیر است:

        نام‌خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، صفحه­‌های ابتدایی و انتهایی مقاله، سال انتشار و کد DOI 

 

- Keyvan Rad J., Mahdavian A.R., Salehi-Mobarakeh H., and Abdollahi A., FRET Phenomenon in Photoreversible Dual-Color Fluorescent Polymeric Nanoparticles Based on Azocarbazole/Spiropyran Derivatives, Macromolecules49, 141-152, 2016, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b02401.

 • مجموعه مقالات

- Khoubi-Arani Z. and Mohammadi N., Thermodynamically Controlled Assemblies of Hard/Soft Polymeric Nanoparticles for Mechanical Waves and Shock Absorption, Proceeding of 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran, 2-5 November, 2016.

 •    پایان­‌نامه‌­ها

- Doddapaneni V., The Polymer-Based Nanocomposites for Electrical Switching Applications, PhD Thesis,  School of Engineering Sciences,  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2017.

 • ثبت اختراع

 - Chin D.A. and Irvin D.J., Actuator Device Utilizing a Conductive Polymer Gel, US Pat.6,685,442, 2004.

 • پایگاه الکترونیکی                                                                                                                     

- Mauritz K., Sol-gel , http://www.psrc.usm.edu/mauritz/solgel.htm, Available in 13 February 2005.

 • استانداردها

 - Standard Test Method for Solidification Point of BPA, Annual Book of ASTM Standard, 06.04, D 4493-94, 2000.

 

 

 • توجه: منابع غیرانگلیسی نیز باید به انگلیسی ترجمه شود و زبان اصلی منبع در پایان هر منبع داخل پرانتز ذکر شود؛ برای مثال برای منابع فارسی ترجمه شده به انگلیسی در پایان عبارت (in Persian) در پرانتز درج شود.

 

 

 

 

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع