اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فاطمه شهشهانی

لیزر دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
f_shahshahanialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

سعیده شعاری نژاد

فیزیک ماده چگال دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
sshoarialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمود رضا روحانی

فیزیک پلاسما دانشیار دانشگاه الزهرا

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
rouhanikyahoo.com

فاطمه شجاعی باغینی

فیزیک گرانش دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fshojai
fshojaikhayam.ut.ac.ir

عطا ء الله کوهیان

فیزیک لیزر دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/koohian/?ac=conference_article
koohianut.ac.ir

عبدالله مرتضی علی

فیزیک ماده چگال استاد فیزیک دانشگاه الزهرا

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
mortezaalialzahra.ac.ir
85692640

عز الدین مهاجرانی

فیزیک فوتونیک استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375574
e-mohajeranisbu.ac.ir

ترانه وظیفه شناس

فیزیک ماده چگال دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375612
t-vazifehsbu.ac.ir

ویراستار

محمدباقر فتحی

ماده چگال استایار، گروه مادۀ چگال، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

mb.fathigmail.com
0000-0002-8706 -8428