اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عزیزاله شفیع خانی

نانوفیزیک استاد، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/ashafie
ashafiealzahra.ac.ir
0000-0001-9911-5868

h-index: 22  

مدیر مسئول

سعیده شعاری نژاد

فیزیک ماده چگال دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
sshoarialzahra.ac.ir

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

داود درانیان

فیزیک لیزر پلاسما استاد، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

faculty.srbiau.ac.ir/d-doranian/fa
doransrbiau.ac.ir

h-index: 29  

محمود رضا روحانی

فیزیک پلاسما دانشیار دانشگاه الزهرا

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
rouhanikyahoo.com

h-index: 6  

فاطمه شجاعی باغینی

فیزیک گرانش استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fshojai
fshojaikhayam.ut.ac.ir

h-index: 14  

فاطمه شهشهانی

لیزر دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
f_shahshahanialzahra.ac.ir
0000-0001-9488-7404

h-index: 4  

مرتضی فتاحی

ژئوفیزیک دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mfattahi
mfattahiut.ac.ir

h-index: 27  

طیب کاکاوند

فیزیک هسته‌ای استاد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

www.znu.ac.ir/members/kakavand-tayyeb
kakavandsci.ikiu.ac.ir

عبدالله مرتضی علی

فیزیک ماده چگال استاد فیزیک دانشگاه الزهرا

phch.alzahra.ac.ir/page-Physics/fa/13/form/pId13576
mortezaalialzahra.ac.ir
85692640

h-index: 15  

عز الدین مهاجرانی

فیزیک فوتونیک استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375574
e-mohajeranisbu.ac.ir

h-index: 23  

ترانه وظیفه شناس

فیزیک ماده چگال دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375612
t-vazifehsbu.ac.ir

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه پیشین

عطا ء الله کوهیان

فیزیک لیزر دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~koohian
koohianut.ac.ir

h-index: 6