نتیجه ارزیابی سال 1398

نتیجه ارزیابی سال 1398

به استحضار می رساند فیزیک کاربردی ایران در ارزیابی نشریات علمی کشور(سال 98) حائز رتبه علمی ب شد.

https://journals.msrt.ir/Search?Term=&Group=&Applicant=1&AssociationId=&UniversityId=8