طراحی دستگاه PGNAA برای سنجش کلر آب با استفاده از کد MCNPX

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های MCNPX انجام شد تا یک دستگاه PGNAA که از چشمه نوترونی 241Am-Be استفاده می‌کند، برای سنجش کلر آب طراحی شود. پیکربندی دستگاه طوری بهینه شد تا بیشترین شار گامای آنی کلر ( 6.11Mev ) به آشکارسازها برسد و در نتیجه خطا کمینه شود. با رسم منحنی درجه‌بندی نشان می‌دهیم که آهنگ شمارش نسبت به غلظت کلر به طور خطی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که روش PGNAA قادر است کلر را با دقت بسیار زیاد و در مدت‌زمان نسبتاً کم در نمونه‌های حجیم آب تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A PGNAA Facility Design for Chlorine Determination in Water Using the MCNPX

نویسندگان [English]

  • mojtaba Mostajabodda'vati
  • Rouhollah Saldideh Azarki
چکیده [English]

The Monte Carlo (MCNPX) code has been used to the design a PGNAA facility for water chlorine content determination. The facility uses 241Am-9Be neutron source. Its configuration was optimized to yield maximum prompt gamma ray of chlorine in detectors, so minimize the relative statistical error. Then the calibration curve of measured count rate of 6110 keV gamma rays against the amount of Cl were obtained. The result permits PGNAA to be a valuable diagnostic tool for chlorine contamination of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PGNAA
  • Chlorine determination
  • MCNP
[1]  S. K. Garg; Environmental Engineering Vol. I, Khanna Publishers, New Delhi )1986(. 

[2]   H. J. Im and K. Song; Appl. Spectros. Rev. 44, No. 4 )2009( 317- 334.

[3]     R. Khelifi, A. Amokrane, and P. Bode; Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Res. B 262, No. 2 )2007( 329-332.

[4]    R. Khelifi, P. Bode, and A. Amokrane; The 3rd International Conference Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, Kyiv, Ukraine )2010(.

[5]  C. Oliveira, J. Salgado, and F. Leitao; Appl. Radiat. Isot. 49, No. 8

)1998( 923-930.

[6]    ISO-8529-1; International Organization for Standardization, 56 CH-1211, Genève )2001(.

[7]   J. C. Vitorelli, A. X. Silva, V. R. Crispim, E. S. da Fonseca, and

W. W. Pereira; Appl. Radiat. Isot. 62 )2005( 619-622.

[8]  R. Izadi Najafabadi, S. H. Miri Hakim Abad, and H. Panjeh; Asian J. Exp. Sci. 21, )2007( 249-258.