درباره نشریه

 

  فیزیک کاربردی ایران به طور مستقل از دی ماه 1390 پس از تفکیک مجله علوم پایه شروع به کارکرد و در زمینه فیزیک لیزر، فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی و فوتونیک مقاله چاپ می کند.

این نشریه طبق نامه شماره 139203 مورخ 1390/07/25 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای مجوز چاپ است.