درباره نشریه

 

  فصلنامه فیزیک کاربردی ایران به طور مستقل از مهر ماه 1390 پس از تفکیک مجله علوم پایه شروع به کارکرد و در زمینه فیزیک لیزر، فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی و فوتونیک مقاله چاپ می کند.