فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات:

     -         ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

   -          بررسی اولیه مقاله توسط کارشناس نشریه

   -         انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط سردبیر و هیأت تحریریه

   -         بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری

   -         بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران

   -         اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

   -         داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

   -         قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه نشریه در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

   -         اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات