داوران نشریه در سال 1402

حمید آخرتدوست

 

فیزیک اپتیک و لیزر

استادیار دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=hamid+akherat+doost&hl=fa&oi=ao

زینب آیاتی

ریاضی کاربردی

استادیار دانشگاه گیلان

 

ژاله ابراهیمی نژاد

فیزیک حالت جامد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7BsBeLIAAAAJ

لیلا اسلامی

 

فیزیک حالت جامد

استادیار دانشگاه ازاد، واحد علوم و تحقیقات

https://publons.com/researcher/1539476/leila-eslami/

سیده زهرا اسلامی راد

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه قم

 

علی بهاری

فیزیک حالت جامد

استاد دانشگاه مازندران

https://scholar.google.com/citations?user=Bk11v6sAAAAJ&hl=fa&oi=ao

محمدرضا پهلوانی

فیزیک هسته‌ای

استاد دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/4302900/mohammad-reza-pahlavani/

مسعود پیشدست

فوتونیک

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

 

احسان توابی

فیزیک خورشید

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=iqo7basAAAAJ

محمدرضا توحیدی فر

مهندسی مواد

دانشیار دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/1416808/mohammad-reza-tohidifar/

سعید جلوانی

فیزیک لیزر

دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=ed4xxyAAAAAJ

زهرا سادات حسینی

ماده چگال

استادیار پژوهشگاه

 

سیده مهری حمیدی سنگدهی

 

نانوفوتونیک

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=g9rke6YAAAAJ

بابک خان‌بابایی

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه دامغان

 

سهیل خوشبین فر

فیزیک هسته‌ای

استادیار دانشگاه گیلان

 

فردین خیراندیش

 

کوانتم

استاد دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/1469239/fardin-kheirandish/

سعید دهستانی اطهر

فیزیک پلاسما

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

مهدی رضایی کرامتی

ماده چگال

هیات علمی دانشگاه تبریز

 

محمدرضا سلطانی

 

ماده چگال

دانشیار دانشگاه آزاد شهر ری

 

احمد شریعتی

فیزیک ریاضی

دانشیار الزهرا

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=fdD3wwwAAAAJ

حمداله صالحی

فیزیک مادۀ چگال

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/4373422/hamdollah-salehi/

علی عجبشیری زاده

پلاسما

استاد دانشگاه تبریز

 

مریم علیان نژادی

لیزر

استادیار دانشگاه سمنان

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=ULgg-ZAAAAAJ

احسان عموقربان

فیزیک

دانشیار دانشگاه شهر کرد

 

زهرا فاضل مراغه

فیزیک خورشید

دانشیار دانشگاه تبریز

 

مریم قپانوری

فیزیک هسته ای

استادیار  سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای

https://publons.com/researcher/1398556/maryam-ghapanvari/

پرویز کاملی

فیزیک

هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=jGvIjcwAAAAJ

محمد کوهی

پلاسما

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

 

مجتبی گلشنی

فیزیک

استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=t3zqYGIAAAAJ

مجتبی گودرزی

فیزیک

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

https://publons.com/researcher/1398843/mojtaba-goodarzi/

سعید محمدی

 

فیزیک هسته‌ای

 

استاد دانشگاه پیام نور

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=n0Jl7ZQAAAAJ

محمد محمدی ثابت

ماده چگال

هیات علمی دانشگاه مراغه

 

افشین مرادی

نانواپتیک

دانشیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

https://publons.com/researcher/4797867/afshin-moradi/

مهرداد مرادی

اپتیک

دانشیار دانشگاه کاشان

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=ZiDQNxQAAAAJ

نفیسه معماریان

ماده چگال

استادیار دانشگاه سمنان

https://publons.com/researcher/3791323/nafiseh-memarian/

سید مصطفی منیری

ماده چگال

هیات علمی دانشگاه گلپایگان

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=33pO5OoAAAAJ

محسن وفایی

شیمی فیزیک

هیات علمی، دانشگاه تربیت مدرس