اخبار و اعلانات

گزارش فصلنامه فیزیک کاربردی ایران از 99/1/1 تا 99/3/31

   گزارش فصلنامه فیزیک کاربردی ایران از 99/1/1 تا 99/3/31 تعداد مقالات دریافتی 5مقاله تعداد مقالات رد شده 1مقاله تعداد مقالات در حال داوری 4مقاله تعداد مقالات در نوبت چاپ 4 مقاله درصد پذیرش مقالات 20 درصد مدت زمان انتظار جهت پذیرش 83روز(تقریبا سه ماه) مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 3روز  

مطالعه بیشتر