اخبار و اعلانات

نتیجه ارزیابی سال 1399

به استحضار می رساند فیزیک کاربردی ایران در ارزیابی نشریات علمی کشور(سال 99) حائز رتبه علمی ب شد. https://journals.msrt.ir/Search?Term=&Group=&Applicant=1&AssociationId=&UniversityId=8

مطالعه بیشتر