راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه فیزیک کاربردی ایران را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

https://publons.com/researcher/4115495/iranian-journal-of-applied-physics-alzahra-univers/

راهنمای ثبت نام در Publons