راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه فیزیک کاربردی ایران را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در Publons