همکاران دفتر نشریه

ویراستار

فاطمه رستمیان

فیزیک ماده چگال دانش آموخته دکتری، دانشگاه الزهرا

f.rostamian@alzahra.ac.ir

کارشناس نشریه

مریم امیری خواه

شیمی کاربردی دانشکده علوم، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

aujap@alzahra.ac.ir
09212575201