پرسش‌های متداول

نمی توانم هزینه بررسی مقاله را پرداخت کنم.

از مرورگر دیگری استفاده کنید یا پرداخت را به روز بعد موکول کنید.

می توانم برای مقاله داور معرفی کنم؟

بله، هنگام ارسال مقاله می توانید داور متخصص در حوزه مرتبط با مقاله تان را معرفی کنید.

مقاله را در پنل کاربریم نمی بینم.

فقط نویسنده ای که هنگام ارسال مقاله در سامانه به عنوان نویسنده مسئول معرفی شده است، می تواند مقاله را در پنل کاربریش مشاهده کند و در صورت لزوم بازنگری انجام دهد.

فرم تعهدنامه و تعارض منافع را از کجا تهیه کنم؟

فرمها را از بخش راهنمای نویسندگان دانلود کنید.


https://jap.alzahra.ac.ir/journal/authors.note