طرّاحی و شبیه سازی حسگرِ نانوجابه جایی بر اساسِ ساختارِ بلورِ فوتونی دو بعدی با ساختارِ مثلّثی برای تغییراتِ جابه‌جایی تا 20 نانومتر

نویسندگان

، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

  در این مقاله به ارائۀ یک حسگرِ نانوجابه­جایی بر مبنای بلورِ فوتونی دو بعدی با ساختارِ مثلّثی متشکّل از حفره­های هوا داخل مادّۀ دی‌الکتریک می­پردازیم. این حسگر از دو قطعه بلورِ فوتونی تشکیل شده که یکی از آن‌ها ثابت و قطعۀ دیگر در راستای افقی حرکت می­کند. شدّتِ نورِ آشکار شده توسّطِ آشکارساز در این ساختار تابعی از جابه­جایی بین دو قطعه است. در این حسگر ضریبِ کیفیّتِ کاواک برابر45000 و حساسیّتِ حسگر 54/2 در محدودۀ بین صفر تا nm 20 می­باشد. برای شبیه­سازی این حسگر از روشِ تفاضلِ متناهی در حوزۀ زمان (FDTD) توسّطِ نرم­افزار Rsoft استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and simulating a nanoscale sensor based on two-dimensional photonic crystal structure with triangular structure for shifting changes up to 20 nm

نویسندگان [English]

  • Saeed Oliyaei
  • Morteza Azizi
چکیده [English]

In this paper, a nano-displacement sensor based on two-dimensional
triangular photonic crystal is presented. The triangular photonic crystal
consists of air-holes surrounded by dielectric material. This sensor includes
two segments which one of them is fixed and the other is movable. The
detected intensity is proportional to the displacement between two segments.
According to the results, the quality factor of cavity is obtained as 4500 and
the sensitivity reaches 2.54 μm-1 in the zero to 20nm displacement
measurement range. The simulation results are obtained by using finitedifference
time-domain method and Rsoft software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photonic crystals
  • Nano-displacement sensor
  • Waveguide
  • Quality factor
  • Cavity
Z. Xu, L. Cao, C. Gu, Q. He, and G. Jin; “Micro-displacement sensor based on line-defect resonant cavity in photonic crystal”; Opt. Exp. 14 (2006) 298–305.

D. Yang, H. Tian, and Y. Ji; “Micro-displacement sensor based on high-Q nanocavity in slot photonic crystal”; Optical Engineering 50, No. 5 (2011) 544021-544026.O. Levy,

B.Z. Steinberg, M. Nathan, and A. Boag; “Ultrasensitive displacement sensing using photonic crystal waveguides”; Applied Physics Letters 86, No. 10 (2005) 104102.S.

Olyaee, S. Hamedi, and Z. Dashtban; “Design of electronic sections for nano-displacement measuring system”; Frontiers of Optoelectronics in China 3, No.4 (2010) 376-381.S.

Olyaee and S. Mohammad Nejad; "Design and simulation of velocity and displacement measurement system with subnanometer uncertainty based on a new stabilized laser Doppler-interferometer”; The Arabian Journal for Science and Engineering 32, No. 2C (2007) 89-99.B.Z.

Steinberg; “Rotating photonic crystals: A medium for compact optical gyroscopes”, Physical Review E 71, No. 1 (2005) 056621.Z. Xu, L. Cao, P. Su, Q. He, G. Jin, and G. Gu; “Micro-displacement sensor with large dynamic range based on photonic crystal co-directional coupler”; IEEE Journal of Quantum Electronics 43, No. 2 2007) 182-187.

H. A. Haus; “Wave and fields in Optoelectronics”, Prentice-Hall series in Solid State Physical Electronics, Englewood Cliffs, USA (1985).

Y. Akahane, T. Asano، B. S. Song, and S. Noda; “High-Q photonic

nanocavity in a two-dimensional photonic crystal”; Nature 425, No. 30 (2003) 944-947.

S. C. Buswell, V.A. Wright, J.M. Buriak, V. Van, and S. Evoy; “Specific detection of proteins using photonic crystal waveguides”; Optics Express 16, No. 20 (2008) 15949-15957.

S.G. Johnson and J.D. Joannopoulos; “Introduction to Photonic Crystals, Bloch’s Theorem, Band Diagrams, and Gaps (But no Defects)”; Lecture note of MIT (2003).