تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

ابتدا لایه‌های نازک اکسید کادمیوم‌ روی CdZnO به ضخامت متوسط 155 نانومتر بر روی زیر لایه‌های شیشه‌ای با روش سل-ژل چرخشی رشد داده شدند. سپس لایه‌های آماده شده در دماهای 500 و 450 درجه سانتیگراد بازپخت شدند. خواص اپتیکی و ساختاری این نمونه‌ها با استفاده از نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های طیف عبور و بازتاب و پراش پرتوایکس و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که عملیات بازپخت باعث ساختار بلوری‌تر لایه‌ها می‌شود. همچنین شفافیت لایه‌ها و گاف نواری آنها با افزایش دمای بازپخت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of annealing operation on the crystalline structure and optical properties of thin films of CdZnO grown by sol-gel method

نویسندگان [English]

  • Samira Valimohammadi
  • Morteza Izadifard
  • Mohammadebrahim Ghazi
  • Bahram Bahramiyan
چکیده [English]

In this paper, firstly CdZnO thin films with average thickness of about 155
nm were grown by spin sol-gel method on the glass substrates. The Prepared
films were annealed at 450 and 500 oC. Crystal Structure and optical
properties of the samples have been investigated by UV-VIS spectrophotometer,
X-ray diffraction, and scanning electron microscopy. The
results showed that the annealing process causes improvement in crystal
structure the layers. In addition, transparency the layers and their band gap
decrease when in annealing temperature increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CdZnO
  • Sol-gel
  • Transparent Conductive Oxides
  • Thin films
[1]     S. Ilicana, Y. Caglara, M. Caglara, M. Kundakcib, and A. Ates; “Photovoltaic solar cell properties of CdxZn1-xO films prepared by sol-gel method”; International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009) 5201-5207.

[2]  J.H. Lee, K.H. Ko, and B.O. Park; Journal of Crystal Growth 247 (2003) 119–125.

[3]    S. Parmod, P.K. Shishodia, R.M. Mehra, and H. Okada; Journal of Luminescence 126 (2007) 800-806.

[4]   A. Sawaby, M.S. Selim, S.Y. Marzouk, M.A. Mostafa, and A. Hosny;

Physica B 405 (2010) 3412-3420.

[5]  G.I. Rusu, V. Ciupina, M.E. Popa, G. Prodan, G.G. Rusu, and C. Baban;

Journal of Non-Crystalline Solids 352 (2006) 1525-1528.