مقایسه ترازهای انرژی o19 وo21 با استفاده از مدل لایه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 هیئت علمی دانشگاه شاهرود

3 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

بر اساس مدل ‌لایه‌ ای ، هسته ‌های اکسیژن 19 و اکسیژن 21 ، به تراز یک d 5 / 2 ختم می‌شوند . با در ‌نظر‌ گرفتن اکسیژن 16، به عنوان یک هسته ی مرکزی ( هسته با پوسته بسته ) ، نوکلئو‌ن ‌های خارج پوسته ی بسته را می‌ توان یک سیستم سه ذره ‌ای و یک سیستم پنج ذره‌ ای در نظر‌‌‌ گرفت . از آنجایی که نوکلئون‌ های تراز آخر در طیف انرژی این دو ایزوتوپ تاثیر‌ گذا‌ر‌ می‌ باشند، ما در این کار بـا استفاده از مـدل ‌لایه‌ ای و در ‌نظر گرفتن پتانسیل ‌گوسی برای برهمکنش بین نوکلئون‌ ها به محاسبه تراز هـای انرژی این دو ایزوتوپ با در نظر گرفتن معادله شرودینگر ، با استفاده از روش تحلیلی ابر تقارن پرداخته ‌ایم، که نتایج بدست‌ آمده از محاسبات بـا مقـایسه ‌ی ‌نتایج‌ تجربی و نتایج دیگر گروه‌های تحقیقاتی ، از همخوانی خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of energy levels of o19 and o21 with using shell model

نویسندگان [English]

  • Nasrin Malekinezhad 1
  • Mohammadreza Shojaei 2
  • Mohammadreza Sarkardehei 3
چکیده [English]

Based on shell model , isotopes of oxygen 19 and oxygen 21 , ends to1 d 5 / 2 . Considering oxygen 16 , as a core , ( Core with shell closed ) , the nucleus of outside the closed shell , we , can be considered a Three - particle , and Five - particle . Since , the capacity nucleons , are effective in the energy spectrum of in oxygen 19 and oxygen 21 isotopes . In this work , we use the shell model , And considering the Gaussian potential , for interaction between nucleons , to calculate the energy levels , these isotopes , we , Considering the Schrödinger equation , and use of the analysis super symmetry method, The results of our calculations , are compared with , experimental results , and the results of other research groups , is a good agreement .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "shell model
  • Gaussian potential
  • energy levels
  • o19 and o21"
- مراجع‌
[1] C. Yuan, T. Suzuki, T. Otsuka, F. Xu, and N. Tsunoda; "Shell-model study of boron, carbon, nitrogen and oxygen isotopes based on monopole-based-universal interaction"; Physical Review C 85 (2012).
[2] Q. Zhi, and Z. Ren; "Systematic studies on the exotic properties of isotopes from oxygen to calcium"; Nuc. Phys. A 749 (2007) 10-28.
[3] M. R. Shojaei and A. A. Rajabi; "Hypercentral constituent quark model and the hyperfine dependence porenial"; J. Phys. Research 7 (2007) 2.
[4] M. Aiello, M. Ferraries, M. Giannini, M. Pizzo and E. Santopinto; "A three-body force model for the nucleon"; Phys. Lett. B 387 (1996) 215-221.
[5] S. Nandi; "The quantum Gaussian well"; American Journal of Physics 78, no. 12 (2010) 1341-1345.
[6] N. Kalantar-Nayestanaki, E. Epelbaum, J. G. Messchendorp and A. Nogga; "Signatures of three-nucleon interactions in few-nucleon systems"; Rep.Prog. Phys. 75 (2012).
[7] H. Feizi, A. A. Rajabi and M. R. Shojae; "A Simple Approach to Study the Isospin Effect in Mass Splitting of Three-Nucleon Systems by Using Hyperspherical Functions"; Commun. Theor. Phys. 58, no. 1 (2012) 141-145.
[9] S. H. Dong; "The realization of dynamic group for the pseudoharmonic oscillator"; Appl. Math. Lett. 16 D (2003) 18.
[10] A. F. Nikiforov and V. B. Uvarov; "Special Functions of Mathematical Physics"; Birkhauser-Verlag, Basel (1988).
[12] J. Suhonen; "Nucleons to Nucleus"; Springer-Verlag, Berlin (2007).
[13] H. Ciftci, R. Hall and N. Saad; "Asymptotic iteration method for eigenvalue problems"; J. Phys. A: Math. Gen. 36 (2003) 11807–11816.
[14] E. S. Cunninghan,  J. S. Al-Khalili  and R. C. Johnson; "Effect of spin-spin interactions on nucleon-nucleus scattering"; Phys. Rev. C 87 (2013).
[15] M. Lopez-Quelle, N. Van Giai and S. Marcos, et al; "Spin-orbit splitting in nonrelativistic and relativistic self-consistent models"; Phys. Rev. C, 61 (2000).
[16] G. A. Lalazissis, D. Vretenar, and W. Poeschl; "
Reduction of the spin-orbit potential in light drip-line nuclei"; Phys. Lett. B 418 (1998) 7-12.