بررسی ساختار الکترونی و نوارهای انرژی CdBr2با استفاده از نظریۀتابعی چگالی اختلالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز

2 nhka[,

چکیده

در این مقاله ساختار الکترونی ، از جمله ثابت‌های شبکه، مدول حجمی و مشتق آن، ساختار نوارهای انرژی،محاسبه شده است. محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی براساس موج تخت و با روش شبه‌پتانسیل توسط بستۀ نرم افزاری کوانتوم اسپرسو انجام شده است. نتایج مدول حجمی بیانگر سخت بودن این ترکیب است و به راحتی تغییر شکل نمی دهد.در نمودار ساختار نوارهای انرژی، ترازهای انرژی سطح فرمی را قطع نکرده‌اند وگافی در حدود 8/2 الکترون ولت در نقطۀ را نشان می دهد. چگالی ابرالکترونی نیز بیانگر پیوند یونی بین ترکیب است. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با دیگر محاسبات دارد.در این مقاله ساختار الکترونی ، از جمله ثابت‌های شبکه، مدول حجمی و مشتق آن، ساختار نوارهای انرژی،محاسبه شده است. محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی براساس موج تخت و با روش شبه‌پتانسیل توسط بستۀ نرم افزاری کوانتوم اسپرسو انجام شده است. نتایج مدول حجمی بیانگر سخت بودن این ترکیب است و به راحتی تغییر شکل نمی دهد.در نمودار ساختار نوارهای انرژی، ترازهای انرژی سطح فرمی را قطع نکرده‌اند وگافی در حدود 8/2 الکترون ولت در نقطۀ را نشان می دهد. چگالی ابرالکترونی نیز بیانگر پیوند یونی بین ترکیب است. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با دیگر محاسبات دارد.
می دهد.در نمودار ساختار نوارهای انرژی، ترازهای انرژی سطح فرمی را قطع نکرده‌اند وگافی در حدود 8/2 الکترون ولت در نقطۀ را نشان می دهد. چگالی ابرالکترونی نیز بیانگر پیوند یونی بین ترکیب است. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با دیگر محاسبات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Electronic and Band Structures of CdBr2 by DFTP Method

نویسندگان [English]

  • Hamdollah salehi 1
  • Nastaran Asareh 2
چکیده [English]

In this paper we studied the CdBr2 structure properties, for example lattice constant, bulk module, energy band structure, volume optimization and electronic charge. The calculation have been performed using PWscf method in the framework of density functional theory by Espresso package. The obtained results showed the existence of energy gap 2.8 eV in Γ point ,and also an ionic feature for this compound . The calculation is good agreement with other results.
In this paper we studied the CdBr2 structure properties, for example lattice constant, bulk module, energy band structure, volume optimization and electronic charge. The calculation have been performed using PWscf method in the framework of density functional theory by Espresso package. The obtained results showed the existence of energy gap 2.8 eV in Γ point ,and also an ionic feature for this compound . The calculation is good agreement with other results.In this paper we studied the CdBr2 structure properties, for example lattice constant, bulk module, energy band structure, volume optimization and electronic charge. The calculation have been performed using PWscf method in the framework of density functional theory by Espresso package. The obtained results showed the existence of energy gap 2.8 eV in Γ point ,and alsagreement with other results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CdBr2
  • Perturbation density functional theory
  • Pseudopotential
  • band structure
  • Quantum Espresso
[1] R. W. G. Wykoff, Crystal Structure, vol.1, Interscience publishers, New
York, (1963)
[2] N. Uyda, The crystal structure Analysis by the subsidiary Maxma of the
Electron diffraction pattern, suito laboratory), Vol. 35, No.5-6, (1957)
[3] S. Kawabata, H. Nakagawa, journal of Luminescence 112 (2005)
[4] M. Terakami, H. Nakagawa, K. Fukui, H. Okamura, T. Hirono, Y.
Ikemoto, T. Moriwaki, H. Kimura, Journal of Luminescence 108 (2004)
[5] T.Tamaki and A. Ito, Mossbauer studies of Ferrous Ions in Metal
Dichloride , Natrual Science Peport , Ochannomizu University , Vol. 28,
No.2,)1977(
[6] E.V. Baranova, A. L. Kalugin, V. V. Sobolev, V. Val. Sobolev, Journal
of Surface investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Vol.
2, No.5, (2008)
[7] P. Patnaik, HandBook of Inorganic chemicals, McGraw-Hill, (2003)
[8] http:www.PWSCF.org.
[9] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Phys. Rev, B 13, 5188 (1997)
[10] E. Fermi, Rend-Lincei, 6. 602(1927).
]11] F.D. Murnaghan, in Proc, Natl, Acad, Sci, vol. 38, 966-973 (1952)
[12] K. Prassides, Y. Iwasa, T. Ito and et.al, Compressibility of MgB2 Super
conducture, Cond.Mat, Vol.128,102507 (2001)
[6] E.V. Baranova, A. L. Kalugin, V. V. Sobolev, V. Val. Sobolev, Journal
of Surface investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Vol.
2, No.5, (2008)
[7] P. Patnaik, HandBook of Inorganic chemicals, McGraw-Hill, (2003)
[8] http:www.PWSCF.org.
[9] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Phys. Rev, B 13, 5188 (1997)
[10] E. Fermi, Rend-Lincei, 6. 602(1927).
]11] F.D. Murnaghan, in Proc, Natl, Acad, Sci, vol. 38, 966-973 (1952)
[12] K. Prassides, Y. Iwasa, T. Ito and et.al, Compressibility of MgB2 Super
conducture, Cond.Mat, Vol.128,102507 (2001)