بررسی اپیدمی بیماری واگیردار تماسی بر روی شبکه‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی / گروه فیزیک

چکیده

پخش بیماری یکی از قدیمی ترین مسائل جامعه انسانی است که مورد بررسی قرار گرفته است. تنوع بیماری های واگیر دار و بررسی عوامل موثر در اپیدمی بیماری و پارامترهای کنترل برای اینگونه بیماری ها عوامل مهمی هستند که باعث کنترل بیماری در کل جامعه می شوند. در بعضی از بیماری های واگیر دار انتقال بیماری از طریق تماس فرد ناقل با فرد سالم امکان پدیر است. در این مقاله با مرور مختصر درباره پیشینه مطالعات در مورد پخش بیماری واگیردار؛ مدلی برای بررسی تمایز بین اثر همنشینی بیمار با یک بیمار دیگر یا با یک فرد بهبود یافته در شبکه‌های همگن پیشنهاد می شود
‌. با روش سیستم‌های دینامیکی (پایداری نقاط تعادل سیستم) آستانه پخش همگانی یا اپیدمی برای مدل تعمیم یافته تماسی محاسبه شده است. با حل معادلات مدل تعمیم یافته تماسی، درباره نقش اثر تمایز آهنگ های معرفی شده در تعداد ناقل ها و بهبود یافته ها در پایان اپیدمی بحث شده است. اگر آهنگ انتقال بیماری بزرگتر باشد، تعداد ناقل ها کمتر است اما زمان بیشتری را برای فعالیت در اختیار دارند و بنابراین افراد بیشتری را به بیماری آلوده می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of contagious disease on the network

نویسنده [English]

  • Farinaz Roshani
چکیده [English]

The spread of diseases is one of the oldest problems of human society that has studied.
The variety of contagious diseases and risk factors for these diseases in epidemic control parameters are important factors which control the disease in the whole society. In some contagious disease transmission through contact of the infected with a healthy person is possible. In this paper we have down a brief review on the previous model of the spread of diseases on the society and then introduce a model for distinction between the effects of the contact of an infected with the other infected or improved individuals on the networks. Using dynamical systems (stability of fixed points) epidemic threshold for contact generalized model is calculated. The effects of distinction of the rates in the number of infected or improved individuals at the end of epidemic will discussed. If the rate of contact of two infected individuals has been greater than the rate of contact of an infected and improved individuals, then the maximum number of infected individuals is small, but they have more time for spreading the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spread of the disease
  • Complex network
  • Epidemic of disease
[1] D. Kasthurirathna, M. Piraveenan, Scientific Reports 5(2015) , 10448.
[2] R Albert, A-L Barab´asi, Rev. Mod. Phys. 74 (2002) 47.
[3] S H Strogatz, Nature (London) 410 (2001) 268.
[4] R Pators-Satorras and A Vespignani, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 3200.
[5] M Bogu˜n´a, R. Pators-Satorras, Phys. Rev. E 66 (2002) 047104.
[6] M Boguna, R Pastor-Satorras, and A Vespignani, Phys. Rev. Lett. 90
(2003) 028701.
[7] R M May and A L Lloyd, Phys. Rev. E 64 (2002) 066112.
[8] A L Lloyd and R M May, Science 292 (2001) 1316.
[9] R. Isea1, Karl E. Lonngren, American Journal of Modern Physics and
Application 3(2) (2016) 11-15
[10] M Nekoveea, Y Moreno, G Bianconic, and M Marsili, Physica A 374
(2007) 457.
[11] I Percival, “Introduction to dynamics”, Cambridge University Press,
Cambridge (1982).
[12] S H Strogatz, “Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications To
Physics, Biology, Chemistry, and Engineering”, Westview Press (2001).