مدل سازی، شبیه سازی عملکرد و ساخت نمونه آزمایشگاهی پرتابگر الکترومغناطیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی

2 عضو هیات علمی

چکیده

امروزه مطالعه و تحقیق بر روی مدل‌سازی، شبیه‌سازی، ساخت و بهبود عملکرد پرتابگرهای الکترومغناطیسی، یکی از زمینه‌های اصلی تحقیقات بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیاست. کاربردهای فراوان پرتابگرها در حوزه نظامی، هوا فضا و جنگهای هوایی است. . در این مقاله، مشخصات نمونه ساخته شده، مدل‌سازی، شبیه‌سازی و نتایج آزمایش نمونه آزمایشگاهی پرتابگر ریلی با قدرت 2/2 کیلو ژول گزارش شده است. در مدل انتخاب شده، مقادیر جریان ریل، شتاب، سرعت، موقعیت، نیروی وارده بر پرتابه، راندمان پرتابگر با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه‌سازی و نمایش داده می‌شود. پس از ساخت و تست نهایی پرتابگر، سرعت خروج پرتابه از دهانه پرتابگر، شدت جریان تخلیه بانک خازنی به ترتیب با استفاده از یک حسگر مادون قرمز و یک سیم پیچ روگوفسکی اندازه‌گیری می‌شود. سرعت خروج پرتابه از دهانه پرتابگر ریلی به بیش از m/s100 می رسد. در انتها این اندازه‌ها با مقادیر مشابه شبیه‌سازی مقایسه می‌گردد. آثار تخریبی پلاسمای ایجاد شده در ریل ها قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling, Simulation of performance and Fabrication of a Prototype Electromagnetic Launcher

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fakhrabadi 1
  • Mahmoud Torabi 1
  • kazem pourbakhshan 2
1 industrial university
2 member of faculty
چکیده [English]

Nowadays, research on modeling, simulation, construction, performance improvements of electromagnetic launchers is one of the main areas of research in many university and research centers in the World. In this paper, we are reporting how to making, modeling, simulation and fabrication of a prototype rail-gun with 2.2 kJ pulse power supply. In the choose model simulated current of rails, acceleration, velocity, position, exerted forces on projectile and efficiency of launcher by MATLAB codes. After fabrication and final testing of launcher, current of capacitive bank and muzzle velocity of projectile is measured by Rogowski coil and infrared sensors respectively. At the end, these values are compared with similar values in simulation.
Nowadays, research on modeling, simulation, construction, performance improvements of electromagnetic launchers is one of the main areas of research in many university and research centers in the World. In this paper, we are reporting how to making, modeling, simulation and fabrication of a prototype rail-gun with 2.2 kJ pulse power supply. In the choose model simulated current of rails, acceleration, velocity, position, exerted forces on projectile and efficiency of launcher by MATLAB codes. After fabrication and final testing of launcher, current of capacitive bank and muzzle velocity of projectile is measured by Rogowski coil and infrared sensors respectively. At the end, these values are compared with similar values in simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail-gun
  • Electromagnetic launcher
  • Capacitive Bank
  • Projectile
  • Rogowski coil
1. P. Lehmann, "Overview of the electric launch activities at the French-German Research Institute of Saint-Louis (ISL)," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 39, no. 1, pp. 24-28, 2003.

2. H. D. Fair, "Advances in Electromagnetic Launch Science and Technology and Its Applications," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 1, pp. 225-230, 2009.

3. I. R. McNab, "Progress on Hypervelocity Railgun Research for Launch to Space," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 1, pp. 381-388, 2009.

4. M. R. Palme, "Midterm to far term applications of Electromagnetic guns and associated power technology," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 29, no. 1, pp. 345-350, 1993.

5. S. M. Esmaeilia, "Calculation of inductance Gradient in Railgun (in persian)," Tabriz university journal, vol. 29, 2003.

6. A. P. Noel; A. Challita; D. P. Bauer, "A novel railgun launch package concept," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 37, no. 1, pp. 97-100, 2001.

7. S. A. Taher; M. Jafari; M. Pakdel, "A New Approach for Modeling Electromagnetic Railguns," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 43, no. 5, pp. 1733-1741, 2015.

8. L. Chen; J. He; S. Xia; Z. Xiao; D. Feng, "Some Key Parameters for Rectangular Caliber Railgun System," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 41, no. 5, pp. 2493-1497, 2013.

9. X. Guo; L. Dai; Q. Zhang; F. Lin; Q. Huang; T. Zhao, "Influences of Electric Parameters of Pulsed Power Supply on Electromagnetic Railgun System," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 43, no. 9, pp. 3260-3267, 2015.

10. J. Dong; J. Zhang; J. Li; Y. Gui; Y. Cui; S. Li; N. Su, "The 100-kJ Modular Pulsed Power Units for Railgun," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 39, no. 1, pp. 275-278, 2011.

11. G. Becherini; S. D. Fraia; G. Genovesi; A. Petri; S. Hundertmark; M. Schneider; B. Tellini, "Characterization of EM Emission During the Operation of Solid and Plasma Armature Rail Launchers," IEEE Transaction on plasma science, vol. 39, no. 1, pp. 22-28, 2011.

12. T. Siaenen; M. Schneider; J. Hogan, "Block Diagram Model for the Simulation
of an Electromagnetic Rail Accelerator System," IEEE Transactions on Plasma
Science, vol. 43, no. 5, pp. 1580-1584, 2015.
13. H. D. Fair, "Progress in Electromagnetic Launch Science and Technology,"
IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, no. 1, pp. 93-98, 2007.
14. J. F. Kerrisk, "Current Distribution and Inductance Calculations for RAIL-GUN
Conductors," NOV, Los Alamos, 1987.
15. P. Lehmann; Minh Duc Vo; W. Wenning, "Comparative study of railgun
housings made of modern fiber wound materials, ceramic, or insulated steel
plates," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 41, no. 1, pp. 200-205, 2005.
16. D. A. Wetz; T. J. Watt; D. Surls; M. T. Crawford, "Investigation into the
Behavior of Armature Ejecta in Electromagnetic Launchers," IEEE
Transactions on Plasma Science, vol. 39, no. 3, pp. 947-952, 2011.
17. C. Gong; X. Yu; X. Liu, "Study on the System Efficiency of the Capacitive
Pulsed-Power Supply," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 43, no. 5,
pp. 1441-1447, 2015.
18. M. Crawford; R. Subramanian; T. Watt; D. Surls; D. Motes; J. Mallick; D.
Barnette; S. Satapathy; J. Campos, "Design and Testing of a Large Caliber
Railgun,," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 1, pp. 256-260, 2009.
19. Y. Liu; F. Lin; L. Dai; Q. Zhang; L. Lee; Y. Han; W. Li; W. Lu, "Development
of a Compact 450 kJ Pulsed Power Supply System for Electromagnetic
Launcher," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 39, no. 1, pp. 304-309,
2011.

20. J. Gallant; P. Lehmann, "Experiments with brush projectiles in a parallel
augmented railgun," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 41, no. 1, pp. 188-
193, 2005.
21. E. Spahn; G. Buderer; C. G. Blum, "Novel PFN with current turn-off capability
for electric launchers," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 37, no. 1, pp. 398-
402, 2001.
22. L. Chen; J. He; Z. Xiao; Y. Pan, "Study on the Length of Trailing Arm of
Monolithic C-Armature in a 20-mm Caliber Railgun," IEEE Transactions on
Plasma Science, vol. 39, no. 1, pp. 417-421, 2011.
23. B. Lee; S. An; S. H. Kim; Y. H. Lee; K. S. Yang; Y. S. Jin; Y. B.Kim; J. Kim;
C. Cho; S.H. Yoon; I. S. Koo, "Operation of a 2.4-MJ Pulsed Power System for
Railgun," IEEE Transactions on Plasma Science, 2014.
24. J. T. Tzeng, "Structural mechanics for electromagnetic railguns," IEEE
Transactions on Magnetics, vol. 41, no. 1, pp. 246-250, 2005.
25. L. A. Miller, E. E. Rice, R. W. Earhart, R. J. Conlon, "Preliminary analysis of
space mission Applications for electromagnetic launchers," Final Tech. Rep. to
NASA on Contract NAS3-23 354, Battelle Columbus Lab., 1984.
26. J. Nie, "An Analytic Expression of Inductance Gradient for Rail-Type
Electromagnetic Launcher," IEEE Transaction of Plasma Science, 2012.