بررسی اثرتابش لیزر اگزایمربر طیف جذبی مخلوط محلول رودامین 6G بانانوذرات نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتمی

چکیده

در این مقاله، به بررسی تغییرات طیف جذبی یک نمونه شامل مخلوط محلول رودامین 6G همراه با نانوذرات نقره در اثر تابش‌دهی لیزر اگزایمر XeCl با طول موج 308 نانومتر پرداخته شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که زمان تابش‌دهی و انرژی بر پالس لیزر می‌توانند در طیف جذبی نمونه تاثیرگذار باشند. به همین منظور اثر انرژی بر پالس و زمان تابش‌دهی بر طیف جذبی نمونه با حالت بدون تابش‌دهی لیزر مقایسه شده است. بنا براین می‌توان با مقدار انرژی بر پالس و زمان تابش‌دهی مشخصی میزان جذب و محدوده طیف جذبی نمونه را افزایش و تغییر داد. لذا در لیزرهای رنگینه بجای تغییر غلظت رنگینه مورد نظر برای طول موج دمش ، می توان مقدار انرژی بر پالس و یا زمان تابش‌دهی لیزر اگزایمر بر مخلوط محلول رودامین 6G همراه با نانوذرات نقره را به نحوی انتخاب کرد تا ماده فعال لیزر رنگینه در طول موج دمش حداکثر جذب را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absorption Spectral study of a dye-Ag nanoparticle mixture by excimer laser irradiation

نویسندگان [English]

  • Saeid Jelvani
  • Zohre Rajabi
  • Fateme Veisi
photonics and quantum technologies research school
چکیده [English]

In this paper, we have presented the absorption spectral the sample of Rodamine 6G dye in methanol with concentration of 0.1 g l-1 mixed with a solution of aggregated silver nanoparticles (with the concentration of 1.34 ×1012cm-3) using Xecl laser (wavelength 308 nm, pulse width 15 ns and 1Hz repetition rate) irradiation. We have demonstration that by irradiating the Xecl laser on the dye-Ag aggregate mixture can change the absorption spectra. In this study the effect of the pulse energy and the exposure time of the Xecl laser on the absorption spectra have been investigated. The experiments were carried out with pulse energies 220,342mj and the exposure times 5, 15 and 30min. It was shown that, irradiation of sample with 15 min exposure time and 220 mj pulse energy is the most optimal condition for increasing the absorption spectra. Our results can be helpful in the choice of active medium concentration of dye lasers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rodamine 6G
  • Ag nanoparticles
  • Xecl laser
  • absorption spectra
[1] F. Bos, Appl Optics 20(20),3553(1981).
[2] T. Grovindanunny, B.M. Sirvaram, Appl. Phys. 23(1980) 253-258.
[3] A.Nogonov, M. Vondrova, S.M. Williamas,M. Bahoura, and V.I.Gavrilenko. S.
M. Black, V. P. Drachev, V. M. shalaev and A Syker, J. Opt. A: Pure Appl. Opt.
7(2005) S219-S222.
[4] S. Kalele, A. C. Deshpande, S. B. Singh and S. K. Kulkarni, Bull. Mater. Sci.
31(3) (2008) 541-544.
[5] M.A. Noginov, G. Zhu, M. Bahoura, J. Adgekoe, C.Small, B.A. Ritzo, V.D.
Drachev, V.M. Salaev, Appl. Phy. B 86(2007) 455-460.
[6] M. A. Noginov, G. Zhu, M. Bahoura, C. Small, J. Adegoke, Phys. Rev. B 74,
184203 (2006).
[7] B.M. Mastiholi, V.B. Tangod, U.S. Raika, Optik 124(3) (2013) 261-264.
[8] N. Shemeena Basheer, B. Rajesh Kumar, Achmma Kuria, Saja D. George. Appl.
Phys.B (2013) 113: 581.
[9] E. Dulkeith, A.C. Morteaniet al., Phys Rev. Lett. 89(20)(2002).
[10] K. Ishikawa, T. Okuba, J. Appl, 98, 043502(2005).
[11] H. Muto, K. Miyajima, F. Mafune, J. Phys.Chem. C, 112(2008)5810-5815.
[12] V.P. Drachev, E.T. Kimetal., Journal of Modern Optics, 3/4(49),645-662
(2002).
[13] S. Abbolhosseini, E. Darabi, S. Jelvani, “Effect of Nano Silver on the line-
width of dye laser”, Proceding of 20
th
Iranian Conference on Optics and Photonic,
Shiraz, 22 jul, 2013.