مقاله پژوهشی: بررسی درهم‌تنیدگی و ترابرد گرمایی در شبکۀ ستاره‌ای اسپینی تحت برهم‌کنش هایزنبرگ مدلXXX

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مقاله، درهم‌تنیدگی گرمایی در شبکه‌های ستاره‌ای اسپینی چهار و پنج کیوبیتی، که تحت تأثیر هامیلتونی هایزنبرگ مدل XXX در حضور میدان خارجی تحول می‌یابند، مطالعه شده است. تأثیر دما، میدان مغناطیسی خارجی، و ضریب جفت‌شدگی بر درهم‌تنیدگی در سیستم‌های مذکور بررسی و مشاهده شد که با افزایش دما درهم‌تنیدگی کاهش می‌یابد. همچنین، افزایش تعداد کیوبیت‌ها سبب کاهش سریع‌تر درهم‌تنیدگی برحسب دما می‌شود. سپس، ترابرد یک حالت درهم‌تنیده از طریق یک زوج کیوبیت از این شبکه ستاره‎ای در حالت گرمایی با محاسبۀ میانگین وفاداری مورد بررسی قرار گرفت. با رسم میانگین وفاداری برحسب مقادیر مختلف میدان مغناطیسی خارجی، ضریب جفت‌شدگی و دما مشاهده شد که با افزایش دما وفاداری ابتدا کم می‌شود و سپس به یک مقدار ثابت میل می‌نماید. همچنین، با افزایش میدان مغناطیسی خارجی در ابتدا وفاداری افزایش و سپس، به‌تدریج کاهش می‌یابد و در مقدار خاصی از میدان مغناطیسی وفاداری به صفر می‌رسد. به‌علاوه، با افزایش تعداد کیوبیت‌ها وفاداری برحسب دما کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research Paper: Study of Thermal Entanglement and Teleportation in Spin-star Networks in Heisenberg XXX Model

نویسندگان [English]

 • Azita Naji 1
 • Mohsen Mollaei Zamani 2
1 Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. in Physics, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this paper, thermal entanglement in four and five-qubit spin-star networks evolved by an XXX Hamiltonian model is studied. We examine the effect of temperature, magnetic field and coupling constant on the concurrence. We will show that the entanglement is decreased by increasing the temperature and the number of qubits. Also, we investigate quantum teleportation via a couple of spin-star networks in a thermal state. The average of fidelity as a function of temperature, magnetic field, and coupling constant is analyzed, too. It will be observed that as the temperature increases, the fidelity first decreases and then tends to a constant value. Moreover, with the increase of the external magnetic field, the average fidelity first increases and then gradually decreases, and in a certain amount of magnetic field, the average fidelity becomes zero. In addition, as the number of qubits increases, fidelity decreases with temperature. The results indicate that mean fidelity increases with increasing coupling constant.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entanglement
 • Quantum Teleportation
 • Fidelity
 • Spin Star Network
 • Thermal State
 1. Gunlycke D., Bose S., Kendon V. M., and Vedral V., Thermal concurrence mixing in 1D Ising model, Phy. A. 64, 2302, 2001.
 2. Sorensen A., and Molmer K., Spin-spin interaction and spin-squeezing in an optical lattice, Phys. Rev. Lett. 83, 2274, 1999.
 3. Wang X., Effects of anisotropy on thermal entanglement, Phys. Lett. A, 281, 101, 2001.
 4. Jafarpour M., and Naji A., Thermal spin squeezing as a signature of thermal global entanglement in Heisenberg models, Commun. Theor. Phys. 58, 198, 2012.
 5. Zhang R., and Zhu S., Thermal entanglement in a two-dimensional Heisenberg XY models, Phys. Lett. A, 348, 110, 2006.
 6. Hutton A., and Bose S., Mediated entanglement and correlations in a star network of interacting spins, Phys. Rev. A, 69, 042312, 2004.
 7. Anza F., Militello B., and Messina A., Tripartite thermal correlations in an inhomogeneous spin-star system, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 43, 205501, 2010.
 8. Zhang Y.-D., Mao Z., and Zhou B., Entanglement teleportation via a couple of quantum channels in Ising-Heisenberg spin chain model of heterometallic Fe-Mn-Cu coordination polymer, Chinese physics B, 28(12), 120307, 2019.
 9. Xi Y.-X., Cheng W.-W., and Huang Y.-X., Entanglement and quantum teleportation in a three-qubit Heisenberg chain with three site interactions, Quantum Inf Process, 14, 2551, 2015.
 10. Mojaveri B., Dehghani A., Fasihi M.A., and Mohammadpour T., Thermal Entanglement Between Two Two-Level Atoms in a Two-Photon Jaynes-Cummings Model with an Added Kerr Medium, Journal of Theoretical Physics, 57, 3396–3409, 2018.
 11. Bowen G., and Bose S., Teleportation as a depolarizing quantum channel, relative entropy, and classical capacity, Phys. Rev. Lett., 87, 267901, 2001.
 12. Wootters W.K., Entanglement of formation of an arbitrary stat of two qubits, Phys. Rev. Lett., 80, 2245, 1998.
 13. Jozsa, Fidelity for mixed quantum states, J. Mod. Opt., 41, 2315, 1994.
 14. Bowdrey M.D., Oi D. K.L., Short A.J., Banaszek K., and Jones J.A., Fidelity of single qubit maps, Phys. Lett. A., 294, 258, 2002.