مقالۀ ترویجی: مروری بر کارایی ترکیبی فناوری پلاسما و سیانوباکتری‌ها در حذف فلزاتی چون روی، کلسیم و منزیم

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

حضور یون­‌های فلزات سنگین حل شده در آب­‌های لوله کشی، مشکلاتی جدی برای سلامت انسان ایجاد می‌­کند. با رشد سریع جمعیت جهان و به منظور ارائه آب آشامیدنی سالم، نیاز به بهبود فناوری نوین برای تصفیه آب همواره رو به افزایش است. در مقایسه با روش­‌های مختلف و مرسوم حذف فلزات سنگین، استفاده از سیانوباکتری­‌ها یک روش بالقوه است، چرا که افزون بر رویکرد مقرون به صرفه، قابل اجرا در محل و جز روش‌­های شیمی سبز می‌­باشد. در حقیقت سیانوباکتری­‌ها، ابزار بسیار مناسبی برای جداسازی فلزات هستند چرا که می‌­توانند به صورت هم‌زمان فلز را از راه جذب زیستی و تجمع زیستی جدا کنند. جذب زیستی یک پدیده سطح سلولی است، در حالی که تجمع زیستی در داخل سلول رخ می­‌دهد. افزون بر این، استفاده از فناوری پلاسما به عنوان عامل محرک، درصد حذف فلزات را در دوره­‌های زمانی مختلف افزایش می‌دهد. برای نگارش این مقاله، هم از تجربیات و مقالات نویسندگان مقاله و هم از جدیدترین مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science، Pub Med، Google Scholar، Scopus و  ScienceDirectاستفاده شده است. بررسی مقالات موجود نشان داد که اگر چه مطالعات بسیاری در زمینه کاربرد سیانوباکتری­‌ها در حذف فلزات سنگین وجود دارد، اما استفاده ترکیبی آن­ها با فناوری پلاسما در تصفیه زیستی کمتر مطالعه شده است. از این رو، هدف این مقاله، مروری بر کارایی ترکیبی فناوری پلاسما و سیانوباکتری‌­ها در حذف فلزاتی چون روی، کلسیم و منزیم در صنایع آب و فاضلاب و ساز وکار دفاعی سیانوباکتری­‌ها در برابر سمیت ناشی از فلزات است. افزون بر این، توانایی گونه‌­های مختلف سیانوباکتری برای جداسازی فلزات سنگین از آب در شرایط محیطی مختلف با تولید اگزوپلی ساکاریدها و مسیرهای بیوسنتزی مقایسه خواهد شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه تصویری کامل برای شناسایی و اجرای یک روش کاربردی زیست پالایی در مقیاس صنعتی ارائه می­‌دهد که مقرون به صرفه بوده و از نظر زیست محیطی پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review Paper: Review on the Combined Effect of Cold Plasma Treatment Technology and Cyanobacteria in Heavy Metal Removal such as Zinc, Calcium, and Magnesium

نویسندگان [English]

 • Yasaman Najafi 1
 • Bahareh Nowruzi 2
 • Amir Hosein Sari 3
1 . Sc. Graduated, Department of Biotechnology, Faculty of Converging Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Converging Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Plasma Physics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The presence of heavy metal ions dissolved in tap water poses serious problems for human health. With the rapid growth of the world's population, the need to improve current technology for water purification and in order to provide safe drinking water is constantly increasing. Compared to various conventional heavy metal removal methods, cyanobacteria-mediated heavy metal removal is a more advantageous method, because of the cost-effective, on-site, and green chemistry approach. Cyanobacteria are a very suitable tool for the sequestration of metals because they can simultaneously divide the metal through biosorption and bioaccumulation. Bioabsorption is a cell surface occurrence, while bioaccumulation occurs inside the cell. In addition, the use of plasma technology as a driving force increases the percentage of metal removal in different periods. To write this article, a detailed search was carried out from the authors' experiences and articles and the latest articles available in PubMed, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, Medline, and Scientific Information Database databases. A review of the available articles showed that although there are many studies on the use of cyanobacteria in the removal of heavy metals, their combined use with plasma technology in biological treatment has been less studied. As a result, the purpose of this article is to review the separation of cyanobacteria in heavy metal ions from wastewater and the defense mechanism of cyanobacteria against metal-induced toxicity. In addition, we attempt to compare the ability of different species of cyanobacteria to separate heavy metals from water under different environmental conditions by producing exopolysaccharides and biosynthetic pathways. The results of this study can provide a complete picture of the identification and implementation of an applied bioremediation technique on an industrial scale that is cost-effective and environmentally sustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plasma Technology
 • Heavy Metals
 • Bioremediation
 • Cyanobacteria
 1. Akpor OB, Ohiobor GO, Olaolu D. Heavy metal pollutants in wastewater effluents: sources, effects and remediation. Advances in Bioscience and Bioengineering. 2014;2(4):37-43.
 2. Al-Amin A, Parvin F, Chakraborty J, Kim Y-I. Cyanobacteria mediated heavy metal removal: a review on mechanism, biosynthesis, and removal capability. Environmental Technology Reviews. 2021;10(1):44-57.
 3. Babych Y, Romaniuk R, Stadnychenko A, Uvayeva O. Effect of zinc ions on the lung and cutaneous diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network. Folia Malacologica. 2022;30(3):135-42.
 4. Gautam PK, Gautam RK, Banerjee S, Chattopadhyaya M, Pandey J. Heavy metals in the environment: fate, transport, toxicity and remediation technologies. Nova Sci Publishers. 2016;60:101-30.
 5. Gautam RK, Sharma SK, Mahiya S, Chattopadhyaya MC. Contamination of heavy metals in aquatic media: transport, toxicity and technologies for remediation. 2014.
 6. Hashmi MZ, Yu C, Shen H, Duan D, Shen C, et al. Risk assessment of heavy metals pollution in agricultural soils of siling reservoir watershed in Zhejiang province, China. BioMed research international. 2013;2013.
 7. Parveen S, Bhat I, Khanam Z, Rak A, Yusoff H, et al. Phytoremediation: In situ Alternative for pollutant removal from contaminated natural media: a brief review. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022.
 8. Verma R, Dwivedi P. Heavy metal water pollution-A case study. Recent Research in Science and Technology. 2013;5(5).
 9. Wei J, Duan M, Li Y, Nwankwegu AS, Ji Y, et al. Concentration and pollution assessment of heavy metals within surface sediments of the Raohe Basin, China. Scientific reports. 2019;9(1):1-7.
 10. Zhou Q, Yang N, Li Y, Ren B, Ding X, et al. Total concentrations and sources of heavy metal pollution in global river and lake water bodies from 1972 to 2017. Global Ecology and Conservation. 2020;22:e00925.
 11. Zhuang P, Li Z-a, McBride MB, Zou B, Wang G. Health risk assessment for consumption of fish originating from ponds near Dabaoshan mine, South China. Environmental Science and Pollution Research. 2013;20(8):5844-54.
 12. Attri P, Arora B, Bhatia R, Venkatesu P, Choi EH. Plasma technology: a new remediation for water purification with or without nanoparticles: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA; 2014.
 13. Barišić V, Kerovec D, Flanjak I, Jozinović A, Babić J, et al. Effect of high-voltage electrical discharge treatment on multi-element content in cocoa shell and chocolates with cocoa shell. LWT. 2022;155:112944.
 14. Budak T. Removal of heavy metals from wastewater using synthetic ion exchange resin. Asian Journal of Chemistry. 2013;25.
 15. Burakov AE, Galunin EV, Burakova IV, Kucherova AE, Agarwal S, et al. Adsorption of heavy metals on conventional and nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review. Ecotoxicology and environmental safety. 2018;148:702-12.
 16. Delpla I, Jung A-V, Baures E, Clement M, Thomas O. Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production. Environment international. 2009;35(8):1225-33.
 17. El-Saeed RA, Hosny R, Mubarak MF, Abdou MM, Shoueir KR. An innovative SiO2-pyrazole nanocomposite for Zn (II) and Cr (III) ions effective adsorption andanti-sulfate-reducing bacteria from the produced oilfield water. Arabian Journal of Chemistry. 2022:103949.
 18. Genchi G, Carocci A, Lauria G, Sinicropi MS, Catalano A. Nickel: Human health and environmental toxicology. International journal of environmental research and public health. 2020;17(3):679.
 19. Jamshaid M, Khan AA, Ahmed K, Saleem M. Heavy metal in drinking water its effect on human health and its treatment techniques-a review. International Journal of Biosciences. 2018;12(4):223-40.
 20. Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicology and applied pharmacology. 2009;238(3):201-8.
 21. Liu J, Li Y, Zhang B, Cao J, Cao Z, et al. Ecological risk of heavy metals in sediments of the Luan River source water. Ecotoxicology. 2009;18(6):748-58.
 22. Montuori P, Lama P, Aurino S, Naviglio D, Triassi M. Metals loads into the Mediterranean Sea: estimate of Sarno River inputs and ecological risk. Ecotoxicology. 2013;22(2):295-307.
 23. Parvin F, Ferdaus Z, Tareq SM, Choudhury TR, Islam JM, et al. Effect of gamma-irradiated textile effluent on plant growth. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2015;4(1):23-30.
 24. Wu Y, Bu L, Zhu S, Chen F, Li T, et al. Molecular transformation of algal organic matter during sequential ozonation-chlorination: Role of pre-ozonation and properties of chlorinated disinfection byproducts. Water Research. 2022;223:119008.
 25. Khanom S, Hayashi N. Removal of metal ions from water using oxygen plasma. Scientific reports. 2021;11(1):1-8.
 26. Jaishankar M, Tseten T, Anbalagan N, Mathew BB, Beeregowda KN. Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. Interdisciplinary toxicology. 2014;7(2):60.
 27. Zeghioud H, Nguyen-Tri P, Khezami L, Amrane A, Assadi AA. Review on discharge Plasma for water treatment: mechanism, reactor geometries, active species and combined processes. Journal of Water Process Engineering. 2020;38:101664.
 28. Murugesan P, Moses J, Anandharamakrishnan C. Water decontamination using non-thermal plasma: Concepts, applications, and prospects. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2020;8(5):104377.
 29. Afifudin AFM, Tyastirin E, Irawanto R. Potential of Acanthus (Jeruju) for Phytoremediation of Heavy Metal Chromium (Cr). Indonesian Journal of Biology Education. 2022;5(1):6-13.
 30. Benalia MC, Youcef L, Bouaziz MG, Achour S, Menasra H. Removal of heavy metals from industrial wastewater by chemical precipitation: mechanisms and sludge characterization. Arabian Journal for Science and Engineering. 2022;47(5):5587-99.
 31. Dutta S, Dixit R, Sharma R. Remediation of heavy metals with nanomaterials. Separation Science and Technology. 15: Elsevier; 2022. p. 97-138.
 32. Hijosa-Valsero M, Molina R, Schikora H, Müller M, Bayona JM. Removal of priority pollutants from water by means of dielectric barrier discharge atmospheric plasma. Journal of hazardous materials. 2013;262:664-73.
 33. Kuraica M, Obradović B, Manojlović D, Ostojić D, Purić J. Application of coaxial dielectric barrier discharge for potable and waste water treatment. Ind Eng Chem Res. 2006;45:882-905.
 34. Malik MA, Ghaffar A, Malik SA. Water purification by electrical discharges. Plasma sources science and technology. 2001;10(1):82.
 35. Mok YS, Jo J-O, Whitehead JC. Degradation of an azo dye Orange II using a gas phase dielectric barrier discharge reactor submerged in water. Chemical Engineering Journal. 2008;142(1):56-64.
 36. Nguyen DV, Ho PQ, Pham TV, Nguyen TV, Kim L. Treatment of surface water using cold plasma for domestic water supply. Environmental Engineering Research. 2019;24(3):412-7.
 37. Sarangapani C, Misra N, Milosavljevic V, Bourke P, O’Regan F, et al. Pesticide degradation in water using atmospheric air cold plasma. Journal of Water Process Engineering. 2016;9:225-32.
 38. Tichonovas M, Krugly E, Racys V, Hippler R, Kauneliene V, et al. Degradation of various textile dyes as wastewater pollutants under dielectric barrier discharge plasma treatment. Chemical Engineering Journal. 2013;229:9-19.
 39. Wang T, Qu G, Pei S, Liang D, Hu S. Research on dye wastewater decoloration by pulse discharge plasma combined with charcoal derived from spent tea leaves. Environmental Science and Pollution Research. 2016;23(13):13448-57.
 40. Hockaday J, Harvey A, Velasquez-Orta S. A comparative analysis of the adsorption kinetics of Cu2+ and Cd2+ by the microalgae Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus. Algal Research. 2022;64:102710.
 41. Esmaeili A, Vazirinejad R. Chromium (III) removal and recovery from tannery wastewater by precipitation process. 2005.
 42. Gunatilake S. Methods of removing heavy metals from industrial wastewater. Methods. 2015;1(1):14.
 43. Olguín EJ, Sánchez-Galván G, Arias-Olguín II, Melo FJ, González-Portela RE, et al. Microalgae-based biorefineries: challenges and future trends to produce carbohydrate enriched biomass, high-added value products and bioactive compounds. Biology. 2022;11(8):1146.
 44. Kamarudzaman AN, Adan SNAC, Hassan Z, Ab Wahab M, Makhtar SMZ, et al. Biosorption of Copper (II) and Iron (II) using Spent Mushroom Compost as Biosorbent. Biointerface Res Appl Chem. 2022;12:7775-86.
 45. Azubuike CC, Chikere CB, Okpokwasili GC. Bioremediation techniques–classification based on site of application: principles, advantages, limitations and prospects. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2016;32(11):1-18.
 46. Manzetti S. Remediation technologies for oil-drilling activities in the Arctic: oil-spill containment and remediation in open water. Environmental Technology Reviews. 2014;3(1):49-60.
 47. Patel S, Homaei A, Patil S, Daverey A. Microbial biosurfactants for oil spill remediation: pitfalls and potentials. Applied microbiology and biotechnology. 2019;103(1):27-37.
 48. Pandey S, Dubey SK, Kashyap AK, Jain BP. Cyanobacteria-mediated heavy metal and xenobiotics bioremediation. Cyanobacterial Lifestyle and Its Applications in Biotechnology: Elsevier; 2022. p. 335-50.
 49. Bilal M, Rasheed T, Sosa-Hernández JE, Raza A, Nabeel F, et al. Biosorption: an interplay between marine algae and potentially toxic elements—a review. Marine drugs. 2018;16(2):65.
 50. Singh JS, Kumar A, Rai AN, Singh DP. Cyanobacteria: a precious bio-resource in agriculture, ecosystem, and environmental sustainability. Frontiers in microbiology. 2016;7:529.
 51. Sreedevi P, Suresh K, Jiang G. Bacterial bioremediation of heavy metals in wastewater: A review of processes and applications. Journal of Water Process Engineering. 2022;48:102884.
 52. Jacob JM, Karthik C, Saratale RG, Kumar SS, Prabakar D, et al. Biological approaches to tackle heavy metal pollution: a survey of literature. Journal of environmental management. 2018;217:56-70.
 53. Kaplan D. Absorption and adsorption of heavy metals by microalgae. Handbook of microalgal culture: applied phycology and biotechnology. 2013;2:602-11.
 54. Palaniswamy R, Veluchamy C. Removal of chromium from effluent by biosorption using spirulina platensis. Academic Press; 2017.
 55. Wang Y, Pushiri H, Looi LJ, Zulkeflee Z. Applications of Bioflocculants for Heavy Metals Removal: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research. 2022;16(5):1-20.
 56. Chojnacka K, Chojnacki A, Gorecka H. Biosorption of Cr3+, Cd2+ and Cu2+ ions by blue–green algae Spirulina sp.: kinetics, equilibrium and the mechanism of the process. Chemosphere. 2005;59(1):75-84.
 57. De Philippis R, Sili C, Paperi R, Vincenzini M. Exopolysaccharide-producing cyanobacteria and their possible exploitation: a review. Journal of Applied Phycology. 2001;13(4):293-9.
 58. Diep P, Mahadevan R, Yakunin AF. Heavy metal removal by bioaccumulation using genetically engineered microorganisms. Frontiers in bioengineering and biotechnology. 2018;6:157.
 59. Fawzy MA, Mohamed AKS. Bioremediation of heavy metals from municipal sewage by cyanobacteria and its effects on growth and some metabolites of Beta vulgaris. Journal of Plant Nutrition. 2017;40(18):2550-61.
 60. Fomina M, Gadd GM. Biosorption: current perspectives on concept, definition and application. Bioresource technology. 2014;160:3-14.
 61. Gupta P, Diwan B. Bacterial exopolysaccharide mediated heavy metal removal: a review on biosynthesis, mechanism and remediation strategies. Biotechnology Reports. 2017;13:58-71.
 62. Igiri BE, Okoduwa SI, Idoko GO, Akabuogu EP, Adeyi AO, et al. Toxicity and bioremediation of heavy metals contaminated ecosystem from tannery wastewater: a review. Journal of toxicology. 2018;2018.
 63. Leong YK, Chang J-S. Bioremediation of heavy metals using microalgae: Recent advances and mechanisms. Bioresource technology. 2020;303:122886.
 64. Michalak I, Chojnacka K, Witek-Krowiak A. State of the art for the biosorption process—a review. Applied biochemistry and biotechnology. 2013;170(6):1389-416.
 65. Muthukumaran P, Aravind J, Kamaraj M, Ramachandran K. Recent Trends in Application of Bacterial Polymers to Mitigate Organic and Inorganic Pollutants. Strategies and Tools for Pollutant Mitigation: Springer; 2021. p. 137-49.
 66. Van Ho A, Ward DM, Kaplan J. Transition metal transport in yeast. Annual Review of Microbiology. 2002;56:237.
 67. Zalups RK, Ahmad S. Molecular handling of cadmium in transporting epithelia. Toxicology and applied pharmacology. 2003;186(3):163-88.
 68. Hurtado-Gallego J, Pulido-Reyes G, González-Pleiter M, Fernández-Piñas F. Luminescent microbial bioassays and microalgal biosensors as tools for environmental toxicity evaluation. Handbook of Cell Biosensors. 2022:767-824.
 69. Sharma P, Parakh SK, Singh SP, Parra-Saldívar R, Kim S-H, et al. A critical review on microbes-based treatment strategies for mitigation of toxic pollutants. Science of The Total Environment. 2022:155444.
 70. Cruz D, Vasconcelos V, Pierre G, Michaud P, Delattre C. Exopolysaccharides from cyanobacteria: Strategies for bioprocess development. Applied Sciences. 2020;10(11):3763.
 71. Fu L, Jiang B, Wei J, Liu J, Hu X, et al. Transcriptome analysis of polysaccharide-based microbial flocculant MBFA9 biosynthesis regulated by nitrogen source. Scientific reports. 2020;10(1):1-10.
 72. Kehr J-C, Dittmann E. Biosynthesis and function of extracellular glycans in cyanobacteria. Life. 2015;5(1):164-80.
 73. Maeda K, Narikawa R, Ikeuchi M. CugP is a novel ubiquitous non-GalU-type bacterial UDP-glucose pyrophosphorylase found in cyanobacteria. Journal of bacteriology. 2014;196(13):2348-54.
 74. Pereira S, Zille A, Micheletti E, Moradas-Ferreira P, De Philippis R, et al. Complexity of cyanobacterial exopolysaccharides: composition, structures, inducing factors and putative genes involved in their biosynthesis and assembly. FEMS microbiology reviews. 2009;33(5):917-41.
 75. Pereira SB, Sousa A, Santos M, Araújo M, Serôdio F, et al. Strategies to obtain designer polymers based on cyanobacterial extracellular polymeric substances (EPS). International journal of molecular sciences. 2019;20(22):5693.
 76. Shen L, Li Z, Wang J, Liu A, Li Z, et al. Characterization of extracellular polysaccharide/protein contents during the adsorption of Cd (II) by Synechocystis sp. PCC6803. Environmental Science and Pollution Research. 2018;25(21):20713-22.
 77. Silva MB, Azero EG, Teixeira CM, Andrade CT. Influence of culture conditions on the production of extracellular polymeric substances (EPS) by Arthrospira platensis. Bioresources and Bioprocessing. 2020;7(1):1-11.
 78. Gani P, Sunar NM, Matias-Peralta H, Parjo UK, Razak ARA. Phycoremediation of wastewaters and potential hydrocarbon from microalgae: a review. Advances in Environmental Biology. 2015;9(20 S1):1-9.
 79. Ozturk S, Aslim B, Suludere Z. Evaluation of chromium (VI) removal behaviour by two isolates of Synechocystis sp. in terms of exopolysaccharide (EPS) production and monomer composition. Bioresource Technology. 2009;100(23):5588-93.
 80. Kanamarlapudi SLRK, Muddada S. Characterization of exopolysaccharide produced by Streptococcus thermophilus CC30. BioMed research international. 2017;2017.
 81. Kamennaya NA, Ahn S, Park H, Bartal R, Sasaki KA, et al. Installing extra bicarbonate transporters in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803 enhances biomass production. Metabolic engineering. 2015;29:76-85.
 82. Wang J, Salem DR, Sani RK. Extremophilic exopolysaccharides: A review and new perspectives on engineering strategies and applications. Carbohydrate polymers. 2019;205:8-26.
 83. Gehlot P, Vivekanand V, Pareek N. Cyanobacterial and microalgal bioremediation: an efficient and eco-friendly approach toward industrial wastewater treatment and value-addition. Microbial Biodegradation and Bioremediation: Elsevier; 2022. p. 343-62.
 84. Ruffing A, Chen RR. Metabolic engineering of microbes for oligosaccharide and polysaccharide synthesis. Microbial cell factories. 2006;5(1):1-9.
 85. Arunakumara K, Zhang X. Heavy metal bioaccumulation and toxicity with special reference to microalgae. Journal of ocean university of china. 2008;7(1):60-4.
 86. Mishra A, Malik A. Recent advances in microbial metal bioaccumulation. Critical reviews in environmental science and technology. 2013;43(11):1162-222.
 87. Saier Jr MH. Transport protein evolution deduced from analysis of sequence, topology and structure. Current opinion in structural biology. 2016;38:9-17.
 88. Saylor Z, Maier R. Helicobacter pylori nickel storage proteins: recognition and modulation of diverse metabolic targets. Microbiology. 2018;164(8):1059-68.
 89. Ito M, Morino M, Krulwich TA. Mrp antiporters have important roles in diverse bacteria and archaea. Frontiers in microbiology. 2017;8:2325.
 90. Alhadeff R, Warshel A. Simulating the function of sodium/proton antiporters. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015;112(40):12378-83.
 91. Balzano S, Sardo A, Blasio M, Chahine TB, Dell’Anno F, et al. Microalgal metallothioneins and phytochelatins and their potential use in bioremediation. Frontiers in Microbiology. 2020;11:517.
 92. Kerfeld CA, Kirilovsky D. Structural, mechanistic and genomic insights into OCP-mediated photoprotection. Advances in Botanical Research. 2013;65:1-26.
 93. Yadav P, Gupta RK, Singh RP, Yadav PK, Patel AK, et al. Role of cyanobacteria in green remediation. Sustainable Environmental Clean-up: Elsevier; 2021. p. 187-210.
 94. Ota S, Yamaguchi H, Vanel F, Fuchida S, Koshikawa H, et al. Differential heavy metal sensitivity in seven algal species from the NIES culture collection based on delayed fluorescence assays. Phycological Research. 2020;68(1):41-9.
 95. Rodgher S, Espíndola ELG, Simões FCF, Tonietto AE. Cadmium and chromium toxicity to Pseudokirchneriella subcapitata and Microcystis aeruginosa. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2012;55:161-9.
 96. Chen H, Pan S-s. Bioremediation potential of spirulina: toxicity and biosorption studies of lead. Journal of Zhejiang University Science B. 2005;6(3):171.
 97. De Philippis R, Paperi R, Sili C, Vincenzini M. Assessment of the metal removal capability of two capsulated cyanobacteria, Cyanospira capsulata and Nostoc PCC7936. Journal of Applied Phycology. 2003;15(2):155-61.
 98. Goswami S, Syiem MB, Pakshirajan K. Cadmium removal by Anabaena doliolum Ind1 isolated from a coal mining area in Meghalaya, India: associated structural and physiological alterations. Environmental Engineering Research. 2015;20(1):41-50.
 99. Hoiczyk E, Hansel A. Cyanobacterial cell walls: news from an unusual prokaryotic envelope. Journal of bacteriology. 2000;182(5):1191-9.
 100. Mohamed ZA. Removal of cadmium and manganese by a non-toxic strain of the freshwater cyanobacterium Gloeothece magna. Water Research. 2001;35(18):4405-9.
 101. Rai PK, Tripathi B. Removal of heavy metals by the nuisance cyanobacteria Microcystis in continuous cultures: an eco-sustainable technology. Environmental Sciences. 2007;4(1):53-9.
 102. Roy AS, Hazarika J, Manikandan NA, Pakshirajan K, Syiem MB. Heavy metal removal from multicomponent system by the cyanobacterium Nostoc muscorum: kinetics and interaction study. Applied biochemistry and biotechnology. 2015;175(8):3863-74.
 103. Sen G, Sen S, Thakurta SG, Chakrabarty J, Dutta S. Bioremediation of Cr (VI) using live cyanobacteria: experimentation and kinetic modeling. Journal of Environmental Engineering. 2018;144(9):04018089.
 104. Han X, Wong YS, Wong MH, Tam NFY. Feasibility of using microalgal biomass cultured in domestic wastewater for the removal of chromium pollutants. Water environment research. 2008;80(7):647-53.
 105. Martin-Betancor K, Rodea-Palomares I, Muñoz-Martín M, Leganes F, Fernandez-Pinas F. Construction of a self-luminescent cyanobacterial bioreporter that detects a broad range of bioavailable heavy metals in aquatic environments. Frontiers in microbiology. 2015;6:186.
 106. Pandi M, Shashirekha V, Swamy M. Bioabsorption of chromium from retan chrome liquor by cyanobacteria. Microbiological Research. 2009;164(4):420-8.
 107. Raghav N, Nigam R, Mathur S, Singh D, Ranjan R. Microbial Degradation of Wastewater. Recent Trends in Wastewater Treatment: Springer; 2022. p. 145-70.
 108. El-Enany A, Issa A. Cyanobacteria as a biosorbent of heavy metals in sewage water. Environmental toxicology and pharmacology. 2000;8(2):95-101.
 109. Sinha R, Dwivedi S, Singh S, Diwakar S, Srivastava P. Low-Cost Bioremediation Technologies for Transforming Waste to Wealth. Innovative Bio-Based Technologies for Environmental Remediation: CRC Press; 2022. p. 133-53.
 110. Awasthi S, Chauhan R, Dwivedi S, Srivastava S, Srivastava S, et al. A consortium of alga (Chlorella vulgaris) and bacterium (Pseudomonas putida) for amelioration of arsenic toxicity in rice: A promising and feasible approach. Environmental and Experimental Botany. 2018;150:115-26.
 111. Chakdar H, Thapa S, Srivastava A, Shukla P. Genomic and proteomic insights into the heavy metal bioremediation by cyanobacteria. Journal of Hazardous Materials. 2022;424:127609.
 112. El-Bestawy E. Treatment of mixed domestic–industrial wastewater using cyanobacteria. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 2008;35(11):1503-16.
 113. Mehta S, Gaur J. Use of algae for removing heavy metal ions from wastewater: progress and prospects. Critical reviews in biotechnology. 2005;25(3):113-52.
 114. Wu F, Sun F, Wu S, Yan Y, Xing B. Removal of antimony (III) from aqueous solution by freshwater cyanobacteria Microcystis biomass. Chemical Engineering Journal. 2012;183:172-9.
 115. Burger H, Dickson S, Awad J, Marzouk J, van Leeuwen J. Investigation of cyanobacteria blooms in paper mill wastewaters and assessment of zinc as a control agent. International Journal of Environmental Science and Technology. 2022;19(3):1105-20.
 116. Hellweger FL, Jabbur ML, Johnson CH, van Sebille E, Sasaki H. Circadian clock helps cyanobacteria manage energy in coastal and high latitude ocean. The ISME journal. 2020;14(2):560-8.
 117. Ito H, Mutsuda M, Murayama Y, Tomita J, Hosokawa N, et al. Cyanobacterial daily life with Kai-based circadian and diurnal genome-wide transcriptional control in Synechococcus elongatus. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2009;106(33):14168-73.
 118. Nisa RU, Maqbool S, Nisa AU. Bioremediation on the Crossroads of Technology for Environmental Clean-Up: An Overview. Microbial and Biotechnological Interventions in Bioremediation and Phytoremediation. 2022:3-25.
 119. Torii K, Inoue K, Bekki K, Haraguchi K, Kubo M, et al. A guiding role of the Arabidopsis circadian clock in cell differentiation revealed by time-series single-cell RNA sequencing. Cell Reports. 2022;40(2):111059.
 120. Ahad RIA, Syiem MB. Copper and cadmium-induced toxicity on the cyanobacterium Nostoc muscorum Meg 1: a comparative study. EurAsian Journal of BioSciences. 2018;12(2):333-45.
 121. Cheloni G, Cosio C, Slaveykova VI. Antagonistic and synergistic effects of light irradiation on the effects of copper on Chlamydomonas reinhardtii. Aquatic toxicology. 2014;155:275-82.
 122. Cheloni G, Slaveykova VI. Combined effects of trace metals and light on photosynthetic microorganisms in aquatic environment. Environments. 2018;5(7):81.
 123. Clark RL, McGinley LL, Purdy HM, Korosh TC, Reed JL, et al. Light-optimized growth of cyanobacterial cultures: Growth phases and productivity of biomass and secreted molecules in light-limited batch growth. Metabolic engineering. 2018;47:230-42.
 124. Markson JS, Piechura JR, Puszynska AM, O’Shea EK. Circadian control of global gene expression by the cyanobacterial master regulator RpaA. Cell. 2013;155(6):1396-408.
 125. Randrianarison G, Ashraf MA. Microalgae: a potential plant for energy production. Geology, Ecology, and Landscapes. 2017;1(2):104-20.
 126. Werner A, Oliver K, Miller AD, Sebesta J, Peebles CA. Discovery and characterization of Synechocystis sp. PCC 6803 light-entrained promoters in diurnal light: dark cycles. Algal research. 2018;30:121-7.
 127. Wiśniewska K, Lewandowska A, Śliwińska-Wilczewska S. The importance of cyanobacteria and microalgae present in aerosols to human health and the environment–Review study. Environment International. 2019;131:104964.
 128. Xu K, Juneau P. Different physiological and photosynthetic responses of three cyanobacterial strains to light and zinc. Aquatic Toxicology. 2016;170:251-8.
 129. Xu K, Li Z-K, Qiu B-S, Juneau P. Different responses to high light stress of toxic and non-toxic Microcystis aeruginosa acclimated under two light intensities and zinc concentrations. Toxicological & Environmental Chemistry. 2013;95(7):1145-56.
 130. Doshi H, Ray A, Kothari I. Live and dead Spirulina sp. to remove arsenic (V) from water. International Journal of Phytoremediation. 2009;11(1):53-64.
 131. Falconer IR, Humpage AR. Health risk assessment of cyanobacterial (blue-green algal) toxins in drinking water. International journal of environmental research and public health. 2005;2(1):43-50.
 132. Hitzfeld BC, Höger SJ, Dietrich DR. Cyanobacterial toxins: removal during drinking water treatment, and human risk assessment. Environmental health perspectives. 2000;108(suppl 1):113-22.
 133. Foster J, Sommers BS, Gucker SN, Blankson IM, Adamovsky G. Perspectives on the interaction of plasmas with liquid water for water purification. IEEE Transactions on Plasma Science. 2012;40(5):1311-23.
 134. Foster JE. Plasma-based water purification: Challenges and prospects for the future. Physics of Plasmas. 2017;24(5):055501.
 135. Magureanu M, Bradu C, Parvulescu V. Plasma processes for the treatment of water contaminated with harmful organic compounds. Journal of Physics D: Applied Physics. 2018;51(31):313002.
 136. Barjasteh A, Dehghani Z, Lamichhane P, Kaushik N, Choi EH, et al. Recent progress in applications of non-thermal plasma for water purification, bio-sterilization, and decontamination. Applied Sciences. 2021;11(8):3372.
 137. Zhang H, Huang Q, Ke Z, Yang L, Wang X, et al. Degradation of microcystin-LR in water by glow discharge plasma oxidation at the gas–solution interface and its safety evaluation. Water research. 2012;46(19):6554-62.
 138. Shang K, Jie L, Morent R. Hybrid electric discharge plasma technologies for water decontamination: a short review. Plasma Science and Technology. 2019;21(4):043001.
 139. Yang C, Guangzhou Q, Tengfei L, Jiang N, Tiecheng W. Review on reactive species in water treatment using electrical discharge plasma: formation, measurement, mechanisms and mass transfer. Plasma Science and Technology. 2018;20(10):103001.
 140. Moreau M, Feuilloley M, Orange N, Brisset JL. Lethal effect of the gliding arc discharges on Erwinia spp. Journal of applied microbiology. 2005;98(5):1039-46.
 141. Lukes P, Dolezalova E, Sisrova I, Clupek M. Aqueous-phase chemistry and bactericidal effects from an air discharge plasma in contact with water: evidence for the formation of peroxynitrite through a pseudo-second-order post-discharge reaction of H2O2 and HNO2. Plasma Sources Science and Technology. 2014;23(1):015019.
 142. Naïtali M, Kamgang-Youbi G, Herry J-M, Bellon-Fontaine M-N, Brisset J-L. Combined effects of long-living chemical species during microbial inactivation using atmospheric plasma-treated water. Applied and environmental microbiology. 2010;76(22):7662-4.
 143. Witzke M, Rumbach P, Go DB, Sankaran RM. Evidence for the electrolysis of water by atmospheric-pressure plasmas formed at the surface of aqueous solutions. Journal of Physics D: Applied Physics. 2012;45(44):442001.
 144. Horikoshi S, Serpone N. In-liquid plasma: A novel tool in the fabrication of nanomaterials and in the treatment of wastewaters. RSC advances. 2017;7(75):47196-218.
 145. Paneru R, Ki SH, Lamichhane P, Nguyen LN, Adhikari BC, et al. Enhancement of antibacterial and wettability performances of polyvinyl alcohol/chitosan film using non-thermal atmospheric pressure plasma. Applied Surface Science. 2020;532:147339.
 146. Paneru R, Lamichhane P, Chandra Adhikari B, Ki SH, Choi J, et al. Surface modification of PVA thin film by nonthermal atmospheric pressure plasma for antifogging property. AIP Advances. 2019;9(7):075008.
 147. Setsuhara Y. Low-temperature atmospheric-pressure plasma sources for plasma medicine. Archives of biochemistry and biophysics. 2016;605:3-10.
 148. Zhou R, Zhou R, Wang P, Xian Y, Mai-Prochnow A, et al. Plasma-activated water: Generation, origin of reactive species and biological applications. Journal of Physics D: Applied Physics. 2020;53(30):303001.