بررسی اثرات IR گرانش بر مکانیک کوانتومی از طریق عدم قطعیت کمینه در تکانه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد مبارکه

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

 در این مقاله ما اثرات IR گرانش را بر
مکانیک کوانتومی با در نظر گرفتن تکانه ی کمینه بررسی می کنیم. در ابتدا چند مسئله
را در مکانیک کوانتومی با کمینه ی تکانه مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین نشان
خواهیم داد که طیف اتم هیدروژن تصحیح می شود و با توجه به اندازه گیری های دقیق
انجام شده روی طیف اتم هیدروژن می توان روی تکانه ی کمینه حد گذاشت. همچنین اثر
آهارونوف-بوهم1 را بررسی کرده و نشان می دهیم که فاز توپولوژیک آن
تصحیح می شود که می توان با در نظر گرفتن آزمایش های مناسب این تصحیحات را مشاهده
کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate gravity IR effects on quan-tum mechanics through minimum mom-entum uncertainty

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Talakesh 1
  • Moslem Zareie 2
  • Behrooz Mirzaei 1
2 Isfehan
چکیده [English]

In this paper we investigate grayity IR effects on quantum machanics considering minimum momentum. First, we investigate afew cases in quantum mechanics by minimum momentum, also we show hydrogen atom spectrum is corrected and produce limit on minimum momentum by prices measurements done on hydro-gen atom. also we investigate aharonove-bohm eff-ect and show its topological phase is corrected. Con-sidering appropriate experiments, this corrections will be observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum momentum
  • Uncertainty
  • IR effects
A. Kempf, “Quantum field theory with nonzero minimal uncertainties in position and momenta”, hepth/9405067
A. Kempf, “On Path Integration on Noncommutative Geometries”, hepth/9603115
A. Kempf, Phys. Rev. D. 52 (1995) 1108-1118.
B. Mirza, M. Zarei, Phys. Rev. D 79; (2009) 125007.
P. Kussk, J. Ord. ,“Kinematics and uncertainty relations of a quantum test particle in a curved space-time”,
Phys. lett. B, Vol. 421, pp. 99-104,1998.
B. Mirza, M. Dehghani, Iranian Journal of Physics Research, Vol 4, NO. 3, (2005) 275-285.
K. T. Hecht, Quantum mechanics, Springer, 2000.
L. Infeld, T. E. Hull,“The factorization method”,Rev.Mod.Phys.,Vol. 23. no. 1, pp. 21-68, 1951.
A. Del Sol Mesa, C. Quesne, Yu. F. Smirnov, “Generalized Morse Potential: Symmetry and Satellite
Potentials”, J. Phys. A, Vol. 31, pp. 321-335, 1997, Physics/9708004
Y. Aharonov, D. Bohm, Phys. Rev. 115 (1959) 485.
J. Gamboa, M. Loewe, J. C. Rojas , “Noncommutativity and the Aharonov-bohm Effect”, hep-th/0101081
H. Falomir, J. Gamboa, M. Loewe, F. Mendez, J. C. Rojan, Phys. Rev. D66 (2002) 045018.
M. Chaichian, et. Al. Phys. Lett B527 (2002) 149-154.
B. Mirza, M. Zarei, Eur. Phys. J. C32 (2004) 583-586.
B. Mirza, R. Narimani, M. Zarei, Eur. Phys. J. C48 (2006) 641-645.