دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 1-82 
بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

صفحه 45-52

10.22051/jap.2014.1174

سمیه مرتضوی؛ سعید جلوانی؛ سجاد بتول؛ هدیه پازکیان؛ محسن منتظرالقائم؛ سعیدامین نعیمی