پارامترهای ساختاری وساختارنوارهای انرژی SrHfO3در فاز تتراگونال

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران ، اهواز,

2 علوم و تحقیقات ,آزاد اهواز

چکیده

در این مقاله ساختار نوارهای انرژی و پارامترهای ساختاری ترکیب ازجمله ثابت شبکه، مدول حجمی، تراکمپذیری و بهینه سازی حجم  درسرامیک  درفاز تتراگونال  محاسبه شده است.محاسبات با استفاده ازروش شبه پتانسیل درچارچوب نظریۀ تابعی چگالی اختلالی وبااستفاده ازنرم افزارمحاسبه شده است.ساختارنوارهای انرژی یک گاف نواری مستقیم به اندازهeV5/4رادرنقطه داردکه بانتایج تجربی ونظری به دست آمده ازدیگرروش ها سازگاری خوبی دارد.نتایج نشان می دهدکه نوارظرفیت عمدتاًشامل اربیتال هایونواررسانش شامل حالت های و است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure parameter and band structure of SrHfO3 in tetragonal Phase

نویسندگان [English]

  • Hamdolah Salehi 1
  • Sarah Dadgar 2
چکیده [English]

The  band structure and structure parameters  such as lattice constant, bulke module and… of SrHfO3 in  tetragonal phase were studied by first principle using the density functional theory(DFT).The band structure and structure parametrs  are calculated using the Pseudo-potential. The results show a direct band gap of4.5eV at the Γ point in the Brillouin zone. The calculated band structure and structure parametrs of SrHfO3 are in good agreement with theoretical and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : band gap
  • electronic structure
  • SrHfO3
  • Pseudo
  • potential
  • DFPT
M.E. Lines, A.M.Glass, Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials, Clarendon
press, Oxford (1977)
Y.X. Wang and et al, Solid State Comunications 120 (2001) 133-136.
Y.M. Ji and et al, Mater. Res. Bull 40 (2005) 15-21.
C. Rossel, M. Sousa and et al., Microelec Eng 84 (2007) 18-69.
M.G. Stachiotti, G. Fabricius, R. Alonso, C.O. Rodriguez, Phys. Rev. B 58 (1998) 814-5.
W. Kohn, L.J. Sham, Phys. Rev. 140 (1965) A11-33.
R. Vali, Solid state communications 148, (2008) 29-31.
C. Marchiori, M. Sousa, A. Guiller, G.J. Norga, H. Siegwart, J.W. Seo, J.P. Locquet, J. FompeyrineAppl.
Phys. Lett. 88 (2006) 072-913.
P. Hohenberg and W. Kohn, Inhomogeneous electron gas, Phy. Rev. B, 136, 864 ,(1964).
G. Fabricius, E.L.P. Blanca, C.O. Rodriguez, A.P. Ayala, P. de la Persa, A.L. Garcia, Phys. Rev. B 55
(1997) l.J.C. Philips, L. Kleinman, Phys. Rev., 116, (1959) 287.
www.Quantom-Espresso.org
www.journals.iut.ac.ir
F.D. Murnaghan, The Compressibility of Media under Extreme Pressures, Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 30 , 244 (1944).
N. Singh, D. Pandey, J. Phys. Condens. Matter 8 (1996) 42-69.