بهینه‌سازی تولید نیتروژن – 13 با افزایش نرخ تکرار در دستگاه پلاسمای کانونی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- تهران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی شرایط بهینه برای تولید رادیوایزوتوپ 13N توسط واکنش 12C(d,n)13N در دستگاه پلاسمای کانونی با نرخ تکرار پرداخته شده است. با محاسبه‌ی اکتیویته‌ی طیف‌های تجربی دوترون و بررسی تأثیر نرخ تکرار بر روی اکتیویته نشان داده‌ایم که اکتیویته و نرخ تکرار با همدیگر رابطه‌ای خطی دارند. محاسبات نشان می‌دهند که با افزایش نرخ تکرار، امکان افزایش اکتیویته‌ی تولیدی در یک دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر با انرژی 1/7 kJ تا حد 2 mCi وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of Repeat Rate at Canonical Plasma System

نویسندگان [English]

  • Maryam Saed 1
  • Ayoub Banoushi 2
  • Morteza Habibi 3
  • Mahmoud Vahdat roushan 3
چکیده [English]

In this paper, optimization conditions for fabrication of 13N by reaction of 12C(d,n)13N at canonical plasma system with repeat rate is studied. By calculation of Deuteron experiment spectra radioactivity and study of repeat rate on radioactivity, we showed that radioactivity have linear relation with. Results showed that with increasing repeat rate, it is possible to enhance radioactivity production at a moder type canonical plasma system with energy 1.7 kJ up to 2 mCi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positron emission tomography
  • Canonical plasma
  • Deuteron spectrum
  • Radioactivity
  • Repeat rate
[1]     R.L. Gulickson, W.L. Pickles, D.F. Price, H.L. Salhin, and T.E. Wainwright, “The Second International Conference on Energy Storage, Compression, and Switching”, Venice, Italy, December 5-8, 1978.
[2]     J.S. Brzosko, K. Melzacki, C. Powell, M. Gai, “Application of Accelerators in Research and Industry”, Sixteenth Int’l. Conf., CP576, 2001.
[3]  E. Angeli, A. Tartari, M. Frignani, V. Molinari, D. Mostacci, F. Rocchi, M. Sumini, Nucl. Technol. Radiat. Protection, XX, No. 1 (2005) 33 - 37.
[4]  M.V. Roshan, S.V. Springham, R.S. Rawat, P. Lee, IEEE Trans. Plasma Sci. 38, No.12, (2010) 3393-3397.
[5]    V. Zerkin, (2014), “Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR)”, Available at: https://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm. Last accessed 22th April 2013.
[6]    J.F. Ziegler, (2013), “SRIM - The Stopping and Range of Ions in Matter”, Available at: http://www.srim.org/. Last accessed 22th April 2013.
[7]    M. Sadowski, A. Szydlowski, M. Scholz, H. Kelly, A. Marquez, A. Lepone, Radiation Measurements 31 (1999) 185-190.
[8]   M. Sadowski, M. Moroso, R. Pouzo, J. Nukleonika. 45, No. 3 (2000) 179-184.
[9]    M.V. Roshan, S.V.   Springham, A. Talebitaher, R.S. Rawat, P. Lee, Plasma Phys. Control. Fusion, 52 (2010) 085007.
[10]     B. Bienkowska, S. Jednorog, I.M. Ivanova-Stanik, M. Scholz, A. Szydlowski, Acta physica slovaca 54, No. 4 (2004) 401 – 407.
[11]  B. Shirani and F. Abbasi, J. Fusion Energy, 32, No. 2 (2013) 235-241.