دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آذر 1391، صفحه 5-104 
مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد

صفحه 43-51

10.22051/jap.2014.1185

مهشید طهرانی مقدم؛ پونه سعادت کیا؛ امیر علی مسعودی


تونل زنی فوتونی در بلورهای فوتونیکی متا مواد تک منفی

صفحه 77-96

10.22051/jap.2014.1186

اله کرم مرعشی نسب؛ عبدالرحمن نامدار؛ صمد روشن انتظار