محاسبۀ نظری ساختارِ نوارهای انرژی ترکیب LiBC

نویسندگان

دانشگاه ه چمران، اهواز

چکیده

CCD مههی توانهها موجب افزای میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه بالا برد دقهت نتایج گردد. بهه ههر حهال ، ایه ن روش نیه ز هکچهو سها یر روش هها بها درصا خاا هکراه است.در این مقاله بهه مکه ن هو ی میکروسهکو پ رقهومی مهه مجهّز به حِسهرر تصهویربردار CCD اسهت ، بهه ماالههه و بررسه ی خصوصیات فیزیکی تصاویر اجسام ریز می پردازیم. با استفاده از نهرم افزار آنالیز تصویر به کس بهردار و انهاازه گیهر ابههاد اجسهام در مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ،
CCD اسهت ، بهه ماالههه و بررسه ی خصوصیات فیزیکی تصاویر اجسام ریز می پردازیم. با استفاده از نهرم افزار آنالیز تصویر به کس بهردار و انهاازه گیهر ابههاد اجسهام در مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ، تکاس مستقیم آزمایشرر با نکونه موجب بروز خااهایی در آزمها ی می شود. امّا در روش اناازه گیر بهه مکه کهس بهردار ، بهاو تکاس فیزیکی، اناازه جسم مورد ماالهه را می توا بها حهااقخ خاها تهیههین مههرد. اسههتفاده از میکروسههکوپ مجهههز بههه CCD مههی توانهها موجب افزای میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه بالا برد دقهت نتایج گردد. بهه ههر حهال ، ایه ن روش نیه ز هکچهو سها یر روش هها بها درصا خاا هکراه است.در این مقاله بهه مکه ن هو ی میکروسهکو پ رقهومی مهه مجهّز به حِسهرر تصهویربردار    مقیاس پیکسه کی پهردازیم . در آزمهای هها انهاازه گیهر ابههاد ، تکاس مستقیم آزمایشرر با نکونه موجب بروز خااهایی در آزمها ی می شود. امّا در روش اناازه گیر بهه مکه کهس بهردار ، بهاو تکاس فیزیکی، اناازه جسم مورد ماالهه را می توا بها حهااقخ خاهاتهیههین مههرد. اسههتفاده از میکروسههکوپ مجهههز بههه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical calculation of band structure of LiBC superconductor

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Salehi
  • Aziz Kargarzadeh
ahvaz
چکیده [English]

r, the band structure of LiBC are calculated and studied. The calculations were performed using a Full Potential Linearized Augmented Plane wave (FP-LAPW) method in the framework of density functional theory (DFT). Due to band structure, it is clear that there is a1.5 eV gap in k direction which is the reason of the insulating behavior of the compound. Studying the partial density of states of LiBC also asserts that the atoms, to some extent, have identical role in the properties of the compound. The electronic density of states indicates that since the bonds in LiBC are covalent, there is no conduction electron. The calculation of band structure including spin shows that spin does not affect the electronic properties but may affect its magnetic properties because spin is a magnetic property. The results are in a good agreement with experiments results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superconductivity
  • LiBC
  • Density functional theory
  • Band structure
  • Density of state
[1] H. Rosner, A. Kitaigorodsky, and W.E. Pickett; Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 127001.
[2] M. Worle, R. Nesper, G. Mair, M. Schwarz, and H.G. Von Schnering; Z. Allf. Chem. 621 (1995) 115.
[3] A. Bharahi, S. Jemim, A. Balaselvi, M. Premila, T.N. Sairam, G. L. N. Raddy, C. S. Sunder, and Y. Hariharan; Solid state communications 124, No. 10 (2002) 423-428.
[4] J. Hlinka, I. Gregora, J. Pokorn Y.A.V. Pronin, and A. Loidl; Phys. Rev. B 67 (2003) 020504. [5] D. Souptel, Z. Hossain, G. Benr, W. Loser, and C. Geibel; Solid State Commun. 125 (2003) 17.
[6] A.V. Pronon, K. Pucher, P. Lunkenheimer, A. Krimmel, and A. Loidl; Phys. Rev. B 67 (2003)
[7] K.W. Lee and W.E. Pickett; Physical Review B 68 (2003) 085308.
[8] A. Lezicki, C.S. Roo, H. Cynn, W.J. Evans, W.E. Pickett, J.N. Olamit, Kai Liu, and Y. Ohishi; “Search for superconductivity in LiBC at high pressure”; Phys. Rev. B 75 (2007) 054507.
[9] P. Blaha, K. Schwarz, G. K.H. Madsen, D. Kvasnicka, and J. Luitz; “WIEN2k”; Vienna University of Technology, Vienna, Austria (2001).
[10] H. Salehi, Indian Journal of Physics 80, No. 12 (2006) 1161-1246