دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 5-88