بررسی میکروسکوپ رقومی و کاربرد آن در شکل گیری تصویر و اندازه گیری

نویسندگان

1 دانشراه آزاد اسلامی، تهرا شکال؛

2 مرمز تحقیقات آب و انرژ ، دانشراه صنهتی شریف؛

چکیده

     مجهّز به حِسهرر تصهویربردار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of digital microscopy and its application in image formation and measurement

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sehati 1
  • Hosein Golnabi 2
[1]  Baxter, Les (2007-11-01), “New developments in IEEE 1394 (a.k.a. Fire Wire)”, Lightwave.

[2]    Alan Holmes, Optimizing a CCD Imaging System, Sky & Telescope Magazine, 1998 .

[4] Michael V. Newberry, The Signal-to-Noise Connection, Sky & Telescope Magazine, 1998.