مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیک دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک .دانشگاه شاهرود

3 دانشیار فیزیک.دانشگاه الزهرا

چکیده

در سال 1964 میلادی پیشنهادی داده شد مبنی بر اینکه تمام هادرون‌ها (باریون و مزون) از اجزای بنیادی‌تری به نام کوارک تشکیل شده‌اند. این ذرات توسط، گلوئون‌ها درون هادون مقید هستند. سرانجام دانشمندان به دلیل ناکامی آزمایش‌ها برای تولید کوارک‌های تک مفهوم حبس کوارکی را مطرح کردند. در این تحقیق ما به بررسی یک کوارک محصور با استفاده از تناظر AdS/CFT پرداخته ایم. بنابر هولوگرافی باید ریسمانی کلاسیکی را بررسی کرد که از مرز شروع شده و در فضای حجم محصور شده قرار دارد. در تناظر AdS/CFT و در زمینه محصور شده در بعد هولوگرام یک برش را در نظر می‌گیریم، درنتیجه‌ ریسمان به بی‌نهایت نرسیده و مجانب با این برش می‌شود. اگر یک جفت کوارک و پادکوارک جدا با فاصله L را روی مرز در نظر بگیریم می‌توان گفت ریسمان کشیده شده نیمی از نوار شار میان کوارک‌هاست. هنگامی که فاصله بین کوارک و پادکوارک را به بی‌نهایت میل دهیم پیکربندی ریسمان، جهت نوار شار را نشان می‌دهد. دراین بررسی با مقایسه‌ی کوارک آزاد و محصور شده نشان داده می‌شود که ریسمان از حالت خط مستقیم(در مورد کوارک آزاد) تغییر شکل می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of a confining quark with holografic

نویسندگان [English]

  • Kazem Bitaghsir Fadafan 1
  • Maryam Karimi Jafari 2
  • Mohammadreza Sarkardehe 3
2 shahrood univercity
چکیده [English]

In 1964 a proposal was offered in this basis that all hadrons made from fundamental particles named “Quarks”. These particles are bounded in hadrons by “Gluons”. Ultimately scientists present the term of “confinement” as a new concept through their failures in producing a single quarks at laboratory. In this paper we analyze a confining quark by using AdS/CFT correspondence. According to holography we should analyze a classical string which is started from boundary and exist in confined bulked space. In AdS/CFT correspondence and confining background we consider a cut off in hologram dimension thus the string can’t reach infinite and get near to this cut off asymptotically. If we consider a pair of quark-antiquark with distance of L from each other on the boundary, we can say the stretched string is half of the flux tube among quarks. When we send the antiquark at infinite distance away, the string’s structure shows the flux tube direction. By comparing free and confining string in this paper we show that the string changed from being a straight line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AdS/CFT correspondence
  • confining background
  • heavy quarks
[1] J. Casalderrey-Solaa, H. Liu, D. Mateos, K. Rajagopal, and U. Wiedemann; Gauge/String Duality, Hot QCD and Heavy Ion Collisions; ArXiv:1101.0618v2 [hep-th] .
[2] " مطالعۀ ریسمانِ باز در میدانِ غیر نسبیّتی" نگارشِ: حسین برزه کار، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شهریور 1391 .
  [3] E. kiritsis, L. Mazzanti, and F. Nitti; The confining trailing string; Arxiv:1311.2611v1[hep-th].
[4] E. Witten; “Anti-de sitter space, thermal phase transition, and confinement In gauge theories”; Arxiv: 9803131v2[hep-th].
[5] "مطالعۀ ریسمانِ بازِ کلاسیکی در هندسۀ زمینۀ محصور شده" نگارش: مریم کریمی جعفری، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ فیزیک دانشگاه شاهرود، شهریور 1394.