دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1394 
مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

صفحه 41-49

10.22051/jap.2015.2100

کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ مریم کریمی جعفری؛ محمدرضا سرکرده‌ای