دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1394 
3. مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

صفحه 41-49

10.22051/jap.2015.2100

کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ مریم کریمی جعفری؛ محمدرضا سرکرده‌ای


5. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

صفحه 67-76

10.22051/jap.2015.2102

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان