وابستگی مغناطورسانش الکترونی یک نانو حلقه ی پلی استیلنی به اندازه ی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی فیزیک.دانشگاه شهرکرد

2 انشیار فیزیک.دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار فیزیک. دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله به کمک روش تابع گرین و رهیافت تنگابست، رسانش الکترونی یک نانو حلقه ی پلی استیلنی را در اندازه های متفاوت در حضور و غیاب میدان مغناطیسی بررسی می کنیم. دو موردی از نانو حلقه را که تعداد پیوندهای یگانه و دوگانه در دو مسیر ممکن الکترون یکسان باشد و نباشد، مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش طول نانو حلقه، رسانش تونل زنی در ناحیه ی گاف به صورت نمایی کاهش و تعداد قله های رسانش در ناحیه ی تشدیدی افزایش می یابد. با اعمال میدان مغناطیسی مکان قله‌های تشدیدی در طیف رسانش جابجا شده و رسانش ناحیه ی تونل زنی نیز تغییر می یابد. بدین صورت که برای نانوحلقه ای با طول ثابت، رسانش تونل زنی به دلیل ارجح شدن یکی از مسیرها، برای موردی که تقارن بین مسیرها از نظر پیوندی وجود ندارد، در حضور میدان نسبت به غیاب آن بهبود می یابد و بالعکس برای موردی که تقارن وجود دارد، تضعیف می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The size-dependent magnetoconductance of a polyacetylene nanoring

نویسندگان [English]

  • fatemeh moghadasi 1
  • Mohammad Mardaani 2
  • Hassan Rabani 3
2 Shahrekord University
3 Shahrekord University
چکیده [English]

In this paper, we study the size-dependent electronic conductance of a polyacetylene nanoring in the presence and absence of magnetic field by using Green’s function technique at the tight-binding approach. We consider two types of the nanoring that the number of single and double bonds in the possible paths for electron be or not be identical. The results show that the tunneling conductance in the gap region decreases exponentially and the number of peaks in the resonance region increases by increasing the length of the nanoring. By applying a magnetic field, the position of resonance peaks in the conductance spectrum shift and the tunneling conductance changes too. This means that for a nanoring with fixed length and in the presence of magnetic field, the tunneling conductance improves for the case that there is not bonding symmetry on the electron paths with respect to the absence of field. There is a vise-versa situation for the symmetric case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Department of Physics
  • Faculty of Science
  • Shahrekord University
  • Shahrekord
[1] X. Y. Kong, Y. Ding, R. Yang, and Z. L. Wang; Science 303 (2004) 1348.

[2] W. Khunnam and P. P. Yupapin; Optik 121 (2010) 2053.

[3] P. P. Yupapin and J. hotons; Optik 121 (2010) 1925.

[4] S. Abaslou and D. Fathi; Physica E 44 (2012) 1309.

[5] P. Dutta, S. Maiti, and S. Karmakar; Physics Letters A 376 (2012) 1567.

[6] P .Dutta, S. Maiti, and S. Karmakar; Solid State Communication 150 (2010) 1056.

[7] S. Maiti; Solid State communication 149 (2009) 1684.

[8] S. Maiti; Physics Letters A 373 (2009) 4470.

]9[S.‌ Maiti; Solid State Communications 150 (2010) 1741.

]10[ M. Pyataev and M. Kokoreva; International Journal of Modern Physics B 27 (2013) 1350103.

]11[ H. Rabani and M. Mardaani; Solid State Sciences 14 (2012) 1100.

]12[ S. Datta; “Electronic Transport in Mesoscopic Systems”; Cambridge University Press. Cambridge (1995).

]13[ M. Mardaani and K. Esfarjani; Physica E 25 (2004)119.

[14] D. Nozaki, H. M. Pastawski, and G. Cuniberti; New Journal of Physics 12, No. 6 (2010) 063004