دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تیر 1403، صفحه 1-197 
مقالۀ پژوهشی: گرادیومتر اتمی برای ثبت سیگنال شبیه سازی مغز انسان در فضای بدون حفاظ مغناطیسی

صفحه 40-51

10.22051/ijap.2024.44660.1343

محمد مهدی طهرانچی؛ رضا سدیان؛ ملیحه رنجبران؛ سید محمد حسین خلخالی؛ سیده مهری حمیدی سنگدهی


مقالۀ پژوهشی: بررسی عملکرد توان الکتریکی دستگاه موج شوک و انفجار سیم آلومینیومی در یک محیط آبی

صفحه 52-74

10.22051/ijap.2024.44687.1358

محمد صالح گودرزی؛ وحید غفوری؛ فرهاد اسدیان؛ حمید کریمی؛ محمدرضا رحیمی؛ نادر مزینانی