دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-78 
2. توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

صفحه 23-30

10.22051/jap.2018.8406.1028

زهرا فرحزادی؛ موژان ظهیری راد؛ مهدی خاکیان قمی