دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1397، صفحه 90-1 
چگالی سنجی قطعات پودر متالورژی با استفاده از پرتونگاری دیجیتال

صفحه 69-79

10.22051/jap.2020.21779.1102

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ بهروز رک رک؛ داوود رضایی ثابت؛ بهنام آرضابک