دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 19، دی 1398، صفحه 1-122 
مقاله پژوهشی:طیف نگاری نور صوتی NO_2-N_2 و NO_2-Ar با استفاده از دو منبع لیزری

صفحه 95-109

10.22051/jap.2020.23095.1106

حمید نجاری؛ نرگس خدابخشی؛ پرویز پروین؛ محمد امین بصام؛ یوسف علی عابدینی